Via practica 5/2009

Klasifikácia krvácavých komplikácií antitrombotickej liečby u kardiologických pacientov

MUDr. Róbert Ševčík, prof. MUDr. Jan Vojáček, DrSc., MUDr. Josef Bis, MUDr. Hana Ševčíková, MUDr. Jaroslav Dušek, MUDr. Josef Šťástek, PhD.

Farmaká ovplyvňujúce agregáciu krvných doštičiek a funkcie zrážacích faktorov sú základným kameňom liečby kardiovaskulárnych ochorení. Krvácanie je určite najväčší problém chronickej antitrombotickej terapie. Štandardne používané škály nedostatočne hodnotia krvácavé komplikácie antiagregačnej a/alebo antikoagulačnej liečby, pretože boli primárne navrhnuté na hodnotenie krvácania po podaní trombolýzy u pacientov s infarktom myokardu. Preto je snaha o vytvorenie novej škály, ktorá by zohľadňovala špecifiká chronickej anti trombotickej liečby. V poslednom období bolo publikovaných viacero registrov, ktoré poukazujú na nesprávne dávkovanie antitrombotík a definujú rizikové faktory krvácavých komplikácií.

Kľúčové slová: antitrombotická liečba, škály krvácania, rizikové faktory krvácania

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bleeding scale and bleeding complication of the antithrombotic therapy in cardiologic patients

Antithrombotic drugs are the cornerstone of the cardiovascular medicine. Bleeding is certainly the hottest problem of the chronic antithrombotic therapy. Contemporary bleeding scales do not assess bleeding complications of anticoagulation and/or antiaggregation therapy, because they were primarily designed for thrombolysis in pantients with myocardial infarction. The new bleeding score proposal was developed to focus on chronic antithrombotic therapy and their complications. The recent data from many registers shows incorrect dosage of antithrombotic therapy and define risc factors of bleeding.

Keywords: antithrombotic therapy, bleeding scales, risc factors of bleeding