Via practica 5/2009

Klasifikácia dyslipoproteinémií: 1. časť – primárne dyslipoproteinémie

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Klasifikácia dyslipoproteinémií (DLP) prešla veľmi dlhým vývojom. V súčasnosti najrozšírenejšou je klasifikácia vytvorená Európskou spoločnosťou aterosklerózy v roku 1992. Vychádza zo stanovenia koncentrácie celkového cholesterolu a triacylglycerolov, na základe čoho DLP rozdeľujeme na izolované hypercholesterolémie, kombinované hyperlipoproteinémie a izolované hypertriacylglycerolémie. Z hľadiska etiológie sú dyslipoproteinémie rozdelené na primárne (podmienené geneticky) a sekundárne (dôsledok základného ochorenia alterujúceho metabolizmus lipidov a lipoproteínov). Najvýznamnejšími formami primárnych DLP (budeme sa im venovať v prvej časti) sú familiárna hypercholesterolémia a familiárny defekt apolipoproteínu B100, polygénová hypercholesterolémia, familiárna hyperchylomikronémia, polygénová familiárna hypertriacylglycerolémia, familiárna kombinovaná hyperlipoproteinémia a familiárna dysbetalipoproteinémia.

Kľúčové slová: dyslipoproteinémie, klasifikácia dyslipoproteinémií, primárne dyslipoproteinémie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Classification of dyslipoproteinaemias: Part I – Primary dyslipoproteinaemias

Classification of dyslipoproteinaemias (DLP) takes through long development. Recently most extended classification is the one established by European Atherosclerosis Society in 1992. It is based on the examination of total cholesterol and triglyceride levels. From this point of view we can divide DLP into isolated hypercholesterolaemia, combined hyperlipoproteinaemia and isolated hypertriglycerideaemia. From etiology point of view we identify primary DLP (genetic basis) and secondary DLP (coexist with other diseases, which cause alteration in metabolism of lipids and lipoproteins). The most important from primary DLP (we touch this topic on first part of article) are familial hypercholesterolaemia, familial defective apo B100, polygenic hypercholesterolaemia, familial combined hyperlipoproteinaemia, familial hyperchylomicronaemia, polygenic familial hypertriglycerideaemia and familial dysbetalipoproteinaemia.

Keywords: dyslipoproteinaemias, classification of dyslipoproteinaemias, primary dyslipoproteinaemias.