Via practica 2/2024

Kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor u paliatívnych pacientov

MUDr. Mária Kvetová

Kardiovaskulárne implantovateľné prístroje zahŕňajú kardiostimulátor a implantovateľný kardioverter-defibrilátor. Cieľom ich implantácie je zlepšenie prežívania pacientov so závažným ochorením srdca a zlepšenie kvality ich života. Zlepšovaním diagnostiky i dostupnosti tejto liečby narastá počet pacientov s implantovanými prístrojmi. Zároveň stúpa počet pacientov s implantovanými prístrojmi, ktorí sa dostávajú do terminálneho štádia kardiovaskulárneho alebo iného ochorenia (napr. malignita, demencia, neuromuskulárne ochorenie a pod.). Správny prístup k pokračovaniu tejto prístrojovej liečby i k jej ukončeniu má kľúčový význam pre kvalitu života pacientov na konci života.

Kľúčové slová: kardiostimulátor, implantovateľný kardioverter-defibrilátor, paliatívna liečba, deaktivácia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Pacemaker or implanted cardioverter-defibrillator in palliative patients

Cardiovascular implantable devices include a pacemaker and an implantable cardioverter-defibrillator. The goal of their implantation is to improve the survival of patients with serious heart disease and improve their quality of life. By improving diagnostics and the availability of this treatment, the number of patients with implanted devices increases, but also the number of patients who reach the terminal stage of a cardiac or other disease (e.g. malignancy, dementia, neuromuscular disease, etc.) increases. The right approach to the treatment using this device, as well as the termination, forms the key element impacting the quality of life of patients at the end of life.

Keywords: pacemaker, implantable cardioverter-defibrillator, palliative treatment, deactivation