Via practica 3/2010

Kardiálna synkopa

doc. MUDr. Peter Mitro, PhD, mim. prof.

Na rozdiel od reflexných synkop je prognóza pacienta s kardiálnou synkopou a súčasne existujúcim organickým ochorením srdca nepriaznivá. Ročná mortalita pacientov so synkopou vznikajúcou v teréne organického ochorenia srdca je v priemere 20 – 30 %. V 70 % prípadov náhlej srdcovej smrti sa v anamnéze pacienta vyskytuje aspoň jedna epizóda synkopy. Synkopa je u pacientov s organickým ochorením srdca prognosticky nepriaznivým znamením a vyžaduje správny diagnostický a terapeutický prístup. Kľúčovým diagnostickými postupmi sú okrem klinického zhodnotenia echokardiografia, invazívne elektrofyziologické vyšetrenie a implantácia slučkového rekordéra. Terapia sa riadi vyvolávajúcou príčinou. V prevencii náhlej srdcovej smrti v dôsledku malígnych komorových porúch rytmu je indikovaná implantácia kardioverter-defibrilátora.

Kľúčové slová: synkopa, elektrofyziologické vyšetrenie, implantovateľný slučkový rekordér, komorová tachykardia, implantovateľný kardioverter-defibrilátor

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Cardiac syncope

In contrast to reflex syncope, the prognosis of patient with co-existing organic heart disease is unfavourable. One year mortality in patients with syncope and organic heart disease is 20-30 %. In 70% of sudden cardiac death cases, at least one episode of syncope can be documented in the patient’s history. Syncope in patient with organic heart disease is sign of adverse prognosis and requires correct diagnostic and therapeutic approach. Besides clinical evaluation, principal diagnostic methods are echocardiography, invasive electrophysiological study and implantation of the loop recorder. Treatment is based on underlying etiology. Implantation of cardioverter-defibrillator is indicated in the prevention of sudden cardiac death resulting from of malignant ventricular arrhythmias.

Keywords: syncope, electrophysiological study, implantable loop recorder, ventricular tachycardia, implantable cardioverter defibrillator