Via practica 5/2019

Inzulíny v liečbe diabetes mellitus

doc. MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Liečba inzulínom je základným pilierom komplexnej starostlivosti o pacientov s DM 1. typu, keďže pacienti s týmto typom DM sú životne závislí od exogénneho podávania inzulínu. Čo sa týka inzulínovej liečby u diabetikov 2. typu, v dôsledku progresívnej dysfunkcie B-buniek pankreasu, ktorá charakterizuje DM 2. typu, je často potrebná liečba inzulínom aj u týchto pacientov. V súvislosti s liečbou inzulínom sú v súčasnosti diskutované viaceré otázky, a to najmä: najvhodnejší iniciálny inzulínový režim predovšetkým u diabetikov 2. typu, kombinácia inzulínu s inými antidiabetikami, onkologická a kardiovaskulárna bezpečnosť inzulínu. Výskum v oblasti predovšetkým nových inzulínových analógov, ktoré lepšie napodobňujú fyziologickú sekréciu inzulínu, stále pokračuje. Perspektívou inzulínovej liečby sú aj neinjekčné liekové formy inzulínu.

Kľúčové slová: inzulínová liečba, DM 1. typ, DM 2. typ, onkologická a kardiovaskulárna bezpečnosť, nové inzulínové analógy

Insulins in the treatment of diabetes mellitus

Insulin treatment is a basic pillar of complex care of patients with type 1 diabetes mellitus. Patients with type 1 diabetes mellitus are life-dependent from exogenous insulin administration. Due to progressive dysfunction of B-cells of pancreas, which is a key feature of type 2 diabetes, insulin therapy is often necessary in these patients. In relation to insulin therapy, at present there are discussed some questions mainly: the most suitable initial insulin regimen mainly in type 2 diabetics, insulin combination with other antidiabetics, oncologic and cardiovascular safety of insulin. Research, in area especially of new insulin analogues which more closely match normal physiologic insulin secretion, continues. Non-injectable forms of insulin are also perspectives of insulin treatment.

Keywords: insulin treatment, type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, oncologic and cardiovascular safety, new insulin analogues