Via practica 2/2010

Inkontinencia moču v ambulancii praktického lekára

MUDr. Ľubomír Lachváč, PhD.

Inkontinencia moču je závažný ekonomický, sociálny a medicínsky problém. Prevalencia sa pohybuje od 10 do 30 % a stúpa s vekom. Pri diagnostike je nutné odlíšiť stresovú, urgentnú, zmiešanú, prípadne iné typy inkontinencie. V tom pomáha anamnéza s použitím dotazníka ICIQ-SF, fyzikálne vyšetrenie vrátane testov na inkontinenciu, meranie reziduálneho moču a laboratórne vyšetrenie moču a krvi. Vyšetrenie u špecialistu (urológ, urogynekológ, neurológ) je indikované, ak sú prítomné komplikujúce faktory, ak základné vyšetrenie nepomôže určiť stupeň a typ inkontinencie alebo pri neúspechu primárnej liečby inkontinencie. Pri ľahkej stresovej inkontinencii sa odporúčajú väčšinou režimové opatrenia a cvičenia panvového dna, pri urgentnej inkontinencii väčšinou antimuskariniká a pri iných typoch riešenie príčiny inkontinencie.

Kľúčové slová: inkontinencia moču, ICIQ-SF, cvičenia panvového dna, antimuskariniká

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urinary incontinence in GP clinic

Urinary incontinence is serious economic, social and medical problem. Prevalence ranges from 10 to 30% and raises with age. During diagnostic investigation is obligatory to distinguish stress, urge, mixed eventually the other type of incontinence. Helpful is detailed history with the use of ICIQ-SF questionnaire, fysical examination including tests for incontinence, measurement of rezidual urine and laboratory examination of urine and blood. Examination at specialist (urologist, urogynecologist, neurologist) is indicated in presence of complicating factors, also when basic examination fails in determination of grade and type of incontinence or in failure of primary treatment od incontinence. In mild stress incontinence mostly behavioural actions and pelvic floor exercises are recommended, in urge incontinence mostly antimuscarinics and in other types of incontinence resolution of incontinence reason.

Keywords: urinary incontinence, ICIQ-SF, pelvic floor exercises, antimuscarinics