Via practica 9/2007

Inkontinencia moču – súčasné diagnostické a liečebné postupy

MUDr. Milan Blaško, MUDr. Marián Hladík, MUDr. Ján Hoffmann, MUDr. Peter Kertes

Inkontinencia moču je závažný ekonomický, sociálny a medicínsky problém. Priemerná prevalencia na Slovensku dosahuje 25 %. Náklady na liečbu stúpajú. V USA prevyšujú náklady na liečbu súčet výdavkov na kardiochirurgickú a dialyzačnú liečbu. Prevalencia inkontinencie moču s vekom stúpa. Príčina vzniku je multifaktoriálna. Predispozičnými faktormi sú pohlavie, pozitívna rodinná anamnéza, obezita, hormonálny profil, gynekologická anamnéza, počet pôrodov a iné. V súčasnosti je možná konzervatívna liečba každého typu inkontinencie moču. Pri stresovej inkontinencii moču sa využívajú hlavne minimálne invazívne chirurgické techniky. Publikácia sa zaoberá prevalenciou, etiológiou, klasifikáciou, diagnostikou a liečbou inkontinencie moču.

Kľúčové slová: inkontinencia moču, urgentná a stresová inkontinencia moču, urodynamika, TVT-O.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

URINARY INCONTINENCE – CURRENT DIAGNOSTICS AND THERAPEUTIC PROCEDURES

Urinary incontinence is a serious economical, social and medical problem. The percentage of occurrance in Slovakia reaches 25%. The cost of treatment is ever increasing, currently surpassing costs required for cardio-surgical treatments and kidney dialysis. Prevalence of urinary incontinence increases with age and it‘s ethiology is multifactorial. Predispositional factors include sex, positive family history, obesity, hormonal profile, gynecological history, number of conceived births, as well as other factors. At present, a conservative treatment is available for all types of urinary incontinence. Minimally invasive surgical techniques are mainly used for treatment of stress induced urinary incontinence. The following article focuses on prevalence, ethiology, classification, diagnosis, and treatment of urinary incontinence.

Keywords: urinary incontinence, urgent and stress induced urinary incontinence, urodynamics, TVT-O.