Via practica 2/2017

Indikácie na urgentnú ezofagogastroduodenoskopiu a manažment týchto stavov

MUDr. Vladimír Klinovský

Indikáciami urgentnej ezofagogastroduodenoskopie (EGD) je akútne krvácanie z horného gastrointestinálneho traktu (KHGIT) a cudzie telesá v hornom gastrointestinálnom trakte (GIT). KHGIT rozdeľujeme na krvácanie z varixov pažeráka alebo žalúdka pri portálnej hypertenzii a na nevarikózne, ktoré je častejšie. Najčastejšou príčinou nevarikózneho krvácania sú peptické vredy. Manažment pri krvácaní začína fyzikálnym vyšetrením pacienta, zhodnotením hemodynamického stavu a náhradou intravaskulárneho objemu kryš- taloidmi a podávaním vysokých dávok inhibítorov protónovej pumpy (PPI). Rizikovosť týchto pacientov hodnotíme podľa skórovacích systémov, ktoré pomáhajú odlíšiť potrebu hospitalizácie a načasovanie EGD v rozpätí od menej ako 12 hodín až po viac ako 24 hodín. Krvácanie pri portálnej hypertenzii vyžaduje hospitalizáciu a EGD do 12 hodín. Manažment krvácania je komplikovaný rozširujúcou sa antitrombotickou liečbou a správnym načasovaním reštartovania tejto liečby. Malé (priemer do 2 – 2,5 cm a dĺžka do 5 – 6 cm) nerizikové (tupé, okrem bateriek a magnetov) cudzie telesá nevyžadujú EGD. Načasovanie EGD pri cudzích telesách v hornom GIT-e závisí od ich rizikovosti, veľkosti, komplikácií a pohybuje sa od 2 – 6 hodín pri obštrukcii pažeráku až po viac ako 3 – 4 týždne pri malých nerizikových cudzích telesách.

Kľúčové slová: krvácanie z horného GIT-u, portálna hypertenzia, varixy, cudzie telesá

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indications for urgent oesophagogastroduodenoscopy and management of these conditions

Indications for urgent oesophagogastroduodenoscopy (EGD) is acute hemorrhage from the upper gastrointestinal tract (GIT) and foreign bodies in the upper GIT. We distinguish variceal bleeding from oesophageal or gastric varices in portal hypertension and nonvariceal which is more frequent. The most common cause of nonvariceal bleeding are peptic ulcers. Management of hemorrhage begins with examination of the patient, assessment of hemodynamic status and intravascular volume replacement with crystalloids and high dose proton pump inhibitors (PPI). The risk stratification of these patients is evaluated by scoring systems that help distinguish the need for hospitalization and timing of EG in the range of less than 12 hours to over 24 hours. Bleeding in portal hypertension requires hospitalization and EGD within 12 hours. Management of bleeding is complicated by an expanding antithrombotic treatment and proper timing to restart the treatment. Small (diameter up to 2 to 2.5 cm and length 5 – 6 cm) non-hazardous (blunt, except for batteries and magnets) foreign bodies do not require EGD. Timing EGD for foreign bodies in the upper GIT depends on their risk, size, complications, range from 2 – 6 hours in oesophageal obstruction to more than 3 – 4 weeks for small non-risk foreign bodies.

Keywords: upper gastrointestinal hemorrhage/bleeding, portal hypertension, oesophageal/portal varices, foreign bodies