Via practica 6/2010

Hypolipidemická liečba u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene

doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., MUDr. Martin Janičko, MUDr. Eduard Veseliny, MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Božena Nováková, prof. MUDr. Daniel Pella, CSc.

Úvod. U väčšiny pacientov s nealkoholovou steatózou je prítomná porucha metabolizmu lipidov, hlavne zvýšené hodnoty triacylglycerolov. V hypolipidemickej liečbe používame fibráty, statíny, ich kombináciu, prípadne kombináciu statínu s ezetimibom. Cieľom liečby je upraviť poruchu metabolizmu lipidov, znížiť akumuláciu tuku v hepatocytoch a zastaviť progresiu fibrogenézy. Podávanie fibrátov v malej mierne upraví aktivitu hepatálnych testov, neovplyvňuje však fibrogenézu. Statíny upravia aktivitu hepatálnych testov, znižujú akumuláciu tukov v hepatocytoch a zastavia progresiu fibrogenézy. Najvýhodnejšou pre ovplyvnenie aktivity hepatálnych testov a pre úpravu metabolizmu lipidov sa zdá byť kombinácia statínu s fibrátom, naopak pridanie ezetimibu ku statínu nie je výhodnejšie ako monoterapia statínom. Nežiaduce účinky hypolipidemickej liečby sú veľmi zriedkavé. Všetky doteraz publikované štúdie však mali malý počet pacientov a krátke trvanie liečby. Cieľom našej práce bolo zistiť, či hypolipidemická liečba ovplyvní aktivitu hepatálnych enzýmov a metabolizmus lipidov u pacientov s nealkoholovou steatózou pečene. Súbor pacientov. Do súboru pacientov sme zaradili 90 pacientov (56 žien, 34 mužov) s vekový priemerom 50,25±10,05 roka. Dvadsaťpäť pacientov bolo liečených atorvastatínom v dávke 20 mg tbl denne, 19 pacientov bolo liečených simvastatínom v dávke 20 mg tbl denne, 16 pacientov bolo liečených fenofibrátom v dávke 200 alebo 267 mg denne. Tridsať pacientov bolo liečených kombinovanou liečbou statínom a fenofibrátom. U pacientov sme hodnotili biochemickú aktivitu choroby pečene a lipidové spektrum. Výsledky liečby sme vyhodnotili po 3 a 6 mesiacoch. Výsledky liečby. Hypolipidemická liečba vo všetkých ramenách viedla nielen k zlepšeniu lipidového metabolizmu, ale aj k zníženiu aktivity transamináz a GMT. Liečba bola bezpečná, nezaznamenali sme závažnejšie nežiaduce účinky, a to ani pri použití statínov. Záver. Pacienti s nealkoholovou steatózou pečene a poruchou lipidového metabolizmu by mali byť liečení hypolipidemikami, ktoré sú v tejto indikácii klinicky výhodné a bezpečné.

Kľúčové slová: nealkoholová steatóza pečene, porucha metabolizmu lipidov a lipoproteínov, liečba, statíny, fibráty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypolipidemic treatment of patients with nonalcoholic fatty liver disease

Introduction. In most patients with nonalcoholic fatty liver disease exist a wide variety of lipid metabolism disorder, most notably hypertriacylglycerolemia. Among drugs most commonly used to treat these disorders are fibrates, statins, combination of the two, or combination of statin and ezetimib. Goal of this treatment is to correct the metabolic disorder, lower the accumulation of fat in hepatocytes and stop the progression of fibrogenesis. Administration of fibrates lowers the serum activity of liver tests, but has little effect on fibrogenesis. Statins are able to lower the activity of liver tests, but also able to stop the progression of fibrogenesis. Addition of ezetimib to statin therapy has no additional benefit. Adverse effects of hypolipidemic treatment are rare, but all published studies have the drawback of small size and short duration of treatment. Aim. To find out if hypolipidemic treatment has any effect on liver tests activity and lipoprotein metabolism in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Patients and methods. We enrolled 90 patients (56 female, 34 male) with average age 50,25±10,05 years. 25 patients were treated with atorvastatin (20mg daily), 16 patients were treated with fenofibrate (200 or 267 mg daily) and 19 patients were treated with simvastatin (20 mg daily). 30 patients were treated with combination of statin and fibrate. Biochemical activity of liver tests and parameters of lipoprotein metabolism were evaluated after 3 and 6 months. Results. Hypolipidemic treatment in all groups resulted not only in improvement of lipoprotein metabolism, but also in lowering the activity of liver transaminases and GGT. No serious adverse effects were observed. Conclusion. Patients with nonalcoholic fatty liver disease are legitimate candidates for hypolipidemic treatment. Drugs used in this indication are clinically effective and safe.

Keywords: nonalcoholic fatty liver disease, lipid metabolism disorder, treatment, statins, fibrates