Via practica 6/2014

Hypertenzné krízy. Základné liečebné postupy v rutinnej klinickej praxi a intenzívnej starostlivosti

doc. MUDr. Marian Sninčák, PhD., mim. prof.

Hypertenzné krízy sú potenciálne život ohrozujúce stavy, ktoré vyžadujú bezprostrednú zdravotnícku starostlivosť na prevenciu alebo obmedzenie poškodenia cieľových orgánov. Orgány rizikové z hľadiska poškodenia sú: mozog (vrátane zmien na očnom pozadí), srdce, veľké cievy a obličky. Uvedené stavy sa líšia stupňom nutnosti úpravy tlaku krvi. V prístupe k uvedeným klinickým situáciám sa z praktických dôvodov, účelne odlišujú hypertenzné emergentné a urgentné stavy. Liečba je individuálna, po zhodnotení veku, formy, celkového stavu pacienta, s klinickým a laboratórnym monitorovaním. Veľmi zraniteľné je obdobie medzi ústupom prejavov hypertenznej krízy a ustálením stavu. Cieľom liečby po zvládnutí akútneho stavu zostáva nastavenie pacienta na dlhodobú chronickú antihypertenzívnu liečbu.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, hypertenzné krízy, liečebné postupy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypertensive crises. Basic therapeutic procedures in routine clinical practice and intensive care

Hypertensive crises are potential life endangering situations, which require immediate medical intervention to prevent or limit target organ damage. Organs in risk from the point of view of damage are: brain (including changes on eye background), heart, big vessels and kidneys. These states differ according to degree of blood pressure correction necessity. As for approach to clinical situations mentioned above there are practical differences made between emmergent and urgent hypertension situations. Treatment is individual following evaluation of age, form, overall state of patient, in correlation with clinical and laboratory monitoring. Period between regression of hypertension crises symptoms and status balancing is particularly fragile. Setting patient to long-term chronical antihypertension treatment remains target after patient´s acute state management.

Keywords: arterial hypertension, hypertension crises, therapeutic procedures.