Via practica 6/2006

Hypertenzia u metabolického syndrómu a kardiovaskulárne riziko

MUDr. Ivan Majerčák

Artériová hypertenzia u metabolického syndrómu predstavuje komplexné multifaktoriálne ochorenie, pri ktorom zohrávajú významnú úlohu gény, ktoré sa uplatňujú v obezitogénnom prostredí. Ide o dôsledok nepomeru medzi príjmom a výdajom energie, ktorý je spôsobený zlým životným štýlom. Jednotlivé zložky metabolického syndrómu majú veľa spoločných patogenetických mechanizmov aj liečebných postupov. Na zníženie kardiovaskulárneho rizika má najväčší vplyv priaznivé ovplyvnenie stravovacích návykov a pohybovej aktivity.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, metabolický syndróm, obezita, zmena životného štýlu, dietoterapia, kardiovaskulárne riziko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypertension in Metabolic Syndrome and Cardiovascular Risk

Hypertension within metabolic syndrome and cardiovascular risk: Arterial hypertension within metabolic syndrome is complex multifactorial disease with great genetic impact in obesitogenic environment. It is a result of bad proportion between energy intake and expenditure caused by unhealthy life style. Etiology, patogenetics, prevention and treatment of diferent parts within metabolic syndrome are very similar. The most powerful method influencing cardiovascular risk profile is complex multidiciplinary approach based on medication and lifestyle intervention focused on healthier food choices and physical activity.

Keywords: arterial hypertension, metabolic syndrom, obesity, lifestyle changes, dietoterapy, cardiovascular risk.