Via practica 2/2014

Hypersomnie centrálneho pôvodu: narkolepsia, rekurentná a idiopatická hypersomnia

MUDr. Eva Feketeová, PhD., prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

Ospalosť spôsobuje vážny pokles pozornosti pri dennej činnosti, ktorý môže vyústiť v potenciálne život ohrozujúce domáce, priemyselné a dopravné nehody. Hypersomnie centrálneho pôvodu patria medzi vzácne ochorenia spánku a bdenia vyznačujúce sa prítomnosťou nadmernej dennej spavosti (NDS), ktorá nie je výsledkom narušeného nočného spánku, poruchy cirkadiánnej rytmicity, somatického alebo duševného ochorenia. Osobitné klinické príznaky a polysomnografické nálezy umožňujú vyčleniť narkolepsiu, rekurentnú a idiopatickú hypersomniu. Porozumenie ospalosti s pridruženými črtami je nevyhnutné pre vyšetrenie pacienta, ktorý správne diagnostikovaný môže byť vhodne liečený.

Kľúčové slová: hypersomnie centrálneho pôvodu, narkolepsia, rekurentná hypersomnia, idiopatická hypersomnia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hypersomnias of central origin: narcolepsy, recurrent and idiopathic hypersomnia

Sleepiness predisposes into daytime performance decrements resulting into potent life threatening domestic, work related and driving accidents. Hypersomnias of central origin belong into the rare sleep-wake disorders with the main complain on the excessive daytime sleepiness, not being elicited by night sleep disruption, circadian rhytm, somatic or mental disorder. Typical clinical features and polysomnographic findings allow to identify separately narcolepsy, recurrent and idiopathic hypersomnias. The understanding of these factors related to a complaint of sleepiness is critical in appropriate evaluation of the patient, once diagnosed, can be adequately treated.

Keywords: hypersomnias of central origin, narcolepsy, recurrent hypersomnia, idiopathic hypersomnia.