Via practica 5/2014

Hormonálna substitučná liečba, pre a proti v roku 2014

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Obdobie okolo menopauzy je u každej ženy spojené s množstvom otázok, obáv a zmien. Prejavy klimakterického syndrómu, vaginálnej atrofie značne znižujú kvalitu jej života. Je to však aj obdobie, keď správnym prístupom môžeme pacientku opäť navrátiť do normálneho spoločenského života a zároveň preventívne zasiahnuť proti navonok neviditeľným nástrahám postmenopauzy (osteoporóza, kardiovaskulárne ochorenia). Správny výber pacientky, jej poučenie a preklenutie jej obáv z nasadenia vhodnej hormonálnej liečby je dôležitou súčasťou gynekologickej praxe. Jednotlivé odporúčania o hormonálnej liečbe sa postupne menili, vyvíjali, boli napádané médiami na základe často vedecky nepotvrdených informácií a u pacientok sú v súčasnosti „hormóny“ skôr postrachom. V článku sú rozpísané najnovšie odporúčania ohľadom hormonálnej liečby podľa výsledkov najnovších štúdií.

Kľúčové slová: menopauza, hormonálna liečba, estrogény, gestagény, osteoporóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hormone replacement therapy, for and against in 2014

The time around menopause is associated with a lot of questions, distress and changes by each woman. Signs of climacteric syndrome, vaginal atrophy decrease her quality of life. But it is a time, when we can with the right approach bring the patient back in normal life and prevent externally invisible traps of postmenopause (osteoporosis, cardiovascular diseases), too. The right choice of patient and with good instruction get her over the fear from hormonal therapy is very important part of gynecological practice. The recommendations about hormonal therapy were changing progressively, there were beleaguered by media with not scientific verified information and today women are afraid of „hormones“. In this article are discussed the latest recommendations about hormonal therapy from results of latest studies.

Keywords: menopause, hormonaltherapy, estrogens, gestagens, osteoporosis.