Via practica 3/2015

Hepatocelulárny karcinóm v ambulancii praktického lekára

Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je 6. najčastejším zhubným nádorom a 3. najčastejšou príčinou smrti na nádorové ochorenie. Tvorí 90 % zo všetkých zhubných nádorov pečene. Medzi hlavné rizikové faktory patria cirhózy pečene všetkých etiológií, ale najmä na podklade chronickej hepatitídy B, C, alkoholová cirhóza, hemochromatóza, deficit alfa-1-antitrypsínu, neskorá kožná porfýria, nealkoholová steatohepatitída (NASH). Pri HCC, ktorý vznikol ako komplikácia cirhózy pečene, určuje klinický obraz základná choroba. V rámci skríningu u ohrozených pacientov sa odporúča v 6-mesačných intervaloch realizovať abdominálnu ultrasonografiu. Jedinou terapeutickom modalitou s možnosťou kuratívy je chirurgická liečba, ktorá zahŕňa resekčný výkon a transplantáciu pečene a liečba loko-regionálna. Autor článku opisuje ďalšie možnosti terapie podľa stupňa pokročilosti HCC. K prevencii HCC patria: predchádzanie rizikovým faktorom, ktoré vedú k chronickému poškodeniu pečene, zlepšenie stravovacích návykov a špecifická profylaxia vírusovej hepatitídy B (vakcinácia). Úmrtnosť na HCC sa takmer rovná incidencii. Nepriaznivé výsledky sú spojené s neskorou diagnostikou, keďže viac ako 2/3 pacientov je diagnostikovaných až v pokročilom štádiu choroby.

Kľúčové slová: hepatocelulárny karcinóm, skríning, diagnostika, liečba, sorafenib.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Hepatocellular carcinoma in the ambulance of general practitioner

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most common cancer and the third most common cause of cancer-related death. It forms 90 % of all liver cancer. The main risk factors include cirrhosis of the liver of all etiologies, predominantly on a base of chronic hepatitis B and C, alcoholic cirrhosis, hemochromatosis, deficiency of alpha-1-antitrypsin, late cutaneous porphyria, non-alcoholic steatohepatitis (NASH). In HCC arising as a complication of liver cirrhosis, the clinical picture determines of underlying condition. In the context of screening patients at risk is recommended at 6 monthly intervals to realize abdominal ultrasonography. The only therapeutic curative modality is surgical treatment that involves resection and liver transplantation, and locoregional treatment. The author describes the additional options of therapy according to the degree of fordwardness of HCC. The prevention of HCC include: prevention of risk factors that lead to chronic liver damage, improvement of dietary habits and specific prophylactic of hepatitis B virus (vaccination). Mortality of HCC is almost equal incidence. Adverse outcomes are associated with delayed diagnosis, whereas more than 2/3 of patients are already diagnosed with advanced disease.

Keywords: hepatocellular carcinoma, screening, diagnostics, treatment, sorafenib.