Via practica 12/2008

FOLIKULOVÝ LYMFÓM

MUDr. Adriana Kafková

Folikulový lymfóm (FL) je ako nozologická jednotka známy už viac ako sedem desaťročí. Patrí do skupiny non-Hodgkinových lymfómov (NHL) s nízkym stupňom malignity, pre ktoré je charakteristický tzv. indolentný priebeh, paliatívny efekt chemoterapie a časté relapsy po remisiách navodených terapiou. Práca je zameraná na prehľad súčasných terapeutických prístupov, ktoré zlepšujú výsledky v liečbe folikulového lymfómu so zameraním na tzv. zlatý štandard liečby a odporúčané terapeutické postupy.

Kľúčové slová: Non-Hodgkinov lymfóm, folikulový lymfóm, liečba, „zlatý štandard“

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

FOLLICULAR LYMPHOMA

Follicular lymphoma (FL) is known as nosological entity more than seven decades. FL is low grade lymphoma with indolent characteristics, paliative efect of chemotherapy and frekvent relapses after therapy induced remissions. The article is focused to review present therapeutic approaches, which can improve outcomes of follicular lymphoma therapy and is focused to „gold standard“ therapy and guidelines.

Keywords: Non-Hodgkin lymphoma, follicular lymphoma, therapy, „gold standard“