Via practica 12/2007

FIBRILÁCIA PREDSIENÍ V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA A VÝZNAM INHIBÍTOROV RENÍN-ANGIOTENZÍN-ALDOSTERÓNOVÉHO SYSTÉMU V PREVENCII A LIEČBE TEJTO ARYTMIE

MUDr. Peter Jonáš, MUDr. Anton Farkaš

Fibrilácia predsiení je jednou z najčastejších arytmií v bežnej klinickej praxi, avšak jej liečba a manažment je stále ťažký. Farmakologická liečba a aj niektoré nefarmakologické postupy majú klinické limitácie, ktoré tkvejú v nedostatočnej účinnosti a možných vedľajších účinkoch. Najdôležitejším klinickým dôsledkom tejto arytmie sú embolizačné príhody a fibrilácia predsiení, je rovnako spätá aj so základným ochorením srdca, diabetes mellitus a artériovou hypertenziou. Dnes sa záujem sústreďuje na štúdium nových terapeutických postupov a ACE inhibítory alebo AT1 blokátory môžu hrať dôležitú úlohu v tomto procese. Tento prehľadový článok prináša prehľad nových možností manažmentu fibrilácie predsiení a postavenie ACE inhibítorov a AT1 blokátorov v jej manažmente.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, liečba, renín-angiotenzín-aldosterónový systém, ACE inhibítory, AT1 blokátory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ATRIAL FIBRILLATION IN GENERAL PRACTITIONER‘S PRACTICE AND VALUE OF RAAS INHIBITORS IN PREVENTION AND TREATMENT OF THIS ARRHYTHMIA

Atrial fibrillation is the most common arrhythmia in clinical practice. However, it is difficult to treat and manage. Anti-arrhythmic drug therapy, to maintain sinus-rhythm or frequency control, is limited by inadequate efficacy and potentially serious adverse effects. Embolism is one from the heaviest consequences of this arrhythmia and is close to underlying heart disease, diabetes mellitus, and hypertension. There is an increasing interest in novel therapeutic approaches or management of atrial fibrillation and angiotensin converting-enzyme (ACE)-inhibitors and angiotensin-receptor blockers (ARBs) may play important role in this process. This article reviews information pertaining to the clinical use and mechanism of action of ACE-inhibitors and ARBs in atrial fibrillation.

Keywords: atrial fibrillation, treatment, RAAS, ACE inhibitors, angiotensin receptor blockers.