Via practica 9/2006

Fibrilácia predsiení: akceptovať arytmiu, alebo bojovať o sínusový rytmus?.

MUDr. Peter Hlivák, prof. MUDr. Robert Hatala, CSc.

Fibrilácia predsiení (FP) a srdcové zlyhávanie reprezentujú v súčasnosti dve epidémie kardiovaskulárnych ochorení. FP je najčastejšou pretrvávajúcou arytmiou, s ktorou sa stretávame v každodennej praxi, pričom jej výskyt s vekom exponenciálne stúpa. Fibrilácia predsiení signifikantne ovplyvňuje morbiditu aj mortalitu. Z klinického hľadiska je mimoriadne dôležitý optimálny manažment pacientov s FP a zameriava sa na tri dôležité oblasti: kontrolu rytmu, kontrolu komorovej odpovede a antikoagulačnú liečbu. Dlhú dobu sa preferovala stratégia kontroly rytmu nad kontrolou komorovej odpovede, a to vo viere, že sa tým zmierni symptomatológia, zlepší kvalita života, eliminuje sa potreba užívania antikoagulačnej liečby a zlepší sa prežívanie pacientov. Nedávno boli publikované výsledky niekoľkých randomizovaných štúdií (AFFIRM, RACE, STAF, PIAF), ktoré porovnávali práve obe spomínané stratégie. ukázali, že z hľadiska prežívania je liečba zameraná na kontrolu srdcového rytmu rovnocenná s liečbou zameranou na kontrolu komorovej odpovede. V článku podrobnejšie analyzujeme spomínané liečebné stratégie a uvádzame argumenty pre aj proti. V posledných rokoch sa efektívnou metódou voľby v liečbe FP stáva katétrová ablačná liečba, ktorá rešpektuje najnovšie poznatky z patofyziológie FP. Bolo by však zásadnou chybou generalizovať jednu stratégiu na všetkých pacientov s FP. Za optimálnu prax sa považuje individuálny postup s liečbou „ušitou na mieru“ pre konkrétneho pacienta.

Kľúčové slová: fibrilácia predsiení, sínusový rytmus, kontrola komorovej odpovede.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ATRIAL FIBRILLATION: TO ACCEPT THE ARRHYTHMIA OR TO PUSH FOR SINUS RHYTHM?

Two epidemics of cardiovascular disease are recognized nowadays: heart failure and atrial fibrillation (AF). AF is the most common sustained arrhythmia in clinical practice and is strongly age-dependent in prevalence. AF has a significant impact on morbidity and mortality. The optimal management of atrial fibrillation is of considerable clinical importance and involves three areas: rate control, rhythm control, and anticoagulation. In the past, rhythm control of atrial fibrillation was generally preferred over rate control, in the belief that it offered better symptomatic relief, quality of life, eliminated the need for anticoagulation, and improved mortality. Several recent randomized trials (AFFIRM, RACE, STAF, PIAF) comparing rate control and rhythm control strategies for the treatment of patients with AF have shown no difference in mortality between these approaches. This article further analyzes the pros and cons of both treatment modalities. With the recent advances in the understanding of the mechanisms of atrial fibrillation, radiofrequency catheter ablation has emerged as an effective therapeutic modality for patients with AF. However, it would be an mistake to utilize one management strategy for all patients with atrial fibrillation. The optimal approach needs to be individually tailored for each patient.

Keywords: atrial fibrillation, sinus rythm, control of ventricular response.