Via practica 6/2014

Farmakoterapia zápalových reumatických chorôb

PharmDr. Tatiana Geročová, PhD.

Zápalové reumatické choroby podľa Deckerovej klasifikácie reumatických chorôb sa sústreďujú v skupine difúznych chorôb spojiva, spondylartritíd a artritíd spojených s prítomnosťou infekčného agensa. Primárnym miestom patologického zápalu je synoviálne tkanivo, hlavným klinickým znakom je artritída. Cieľom farmakoterapie je zasiahnuť do prebiehajúcich zápalových a imunopatologických procesov tak, aby sa dosiahla remisia alebo aspoň zníženie laboratórnej a klinickej aktivity choroby, zabránilo sa rádiologickým zmenám a funkčnému postihnutiu kĺbov a tým vzniku invalidity pacientov. Takýto chorobu modifikujúci efekt majú bazálne lieky syntetické (DMARD: metotrexát, sulfasalazín, antimalariká, leflunomid) a biologické (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, rituximab, abatacept, tocilizumab, anakinra, belimumab, ustekinumab). Keďže nástup ich účinku prichádza o niekoľko týždňov až mesiacov, kombinujú sa s nesteroidnými antiflogistikami a glukokortikoidmi ako symptomaticky pôsobiacimi liekmi. Poznanie farmakoterapeutických postupov liečby reumatických chorôb lekárnikom vydávajúcim lieky pacientovi pomôže zvýšiť compliancepacienta k liečbe a možnosť častejších konzultácií ako s lekárom pomôže pacientovi aj z psychickej stránky naučiť sa žiť čo najplnohodnotnejšie so svojou chorobou a jej liečbou.

Kľúčové slová: reumatické choroby, nesteroidné antiflogistiká, glukokortikoidy, chorobu modifikujúce lieky, biologická liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of inflammatory rheumatic diseases

Inflammatory rheumatic diseases according to the Decker classification are included in the groups of diffuse connective tissue diseases, spondylarthrit is and arthritis associated with the presence of an infections agens. The primary place of pathological inflammation is the synovial tissue, the main clinical sign is arthritis. The aim of pharmacotherapy is to affect the inflammatory and immune pathological processes to achieving remission or at least decreasing the laboratory and clinical disease activity, preventing radiological and functional changes in affected joint sand thus formatting of disability patients. Such disease-modifying effect have the basal drugs, synthetic (DMARD: methorexate, sulfasalazine, antimalarics, leflunomide) and biological (etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab pegol, rituximab, abatacept, tocilizumab, anakinra, belimumab, ustekinumab). Since their effect appear after weeks or months of treatment, there are combined with nonsteroidal antiphlogistics and glucocorticoids asymptomatically acting drugs. Knowledge of pharmacotherapies treatment of rheumatic diseases pharmacist issuing medication to a patient, help increase patient complianceto treatment and the possibility of more frequent consultations as a doctor helps the patient also mentally learn fully valuable live with their disease and her treatment.

Keywords: rheumatic diseases, nonsteroidal antiphlogistics, glucocorticoids, disease modifying antirheumatic drugs, biological therapy.