Via practica 6/2015

Farmakoterapia zameraná na redukciu hmotnosti u obéznych nediabetikov a diabetikov 2. typu

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Prvou líniou v liečbe obezity je kombinácia nízkokalorickej diéty, zvýšenej pohybovej aktivity a behaviorálnej terapie. Pokiaľ tieto možnosti zlyhávajú, do úvahy prichádza účinná a bezpečná farmakoterapia. Situácia na trhu antiobezitík sa v relatívne krátkom čase zmení, do klinickej praxe vstupuje kombinačná antiobezitická liečba. V súčasnosti máme v Európe na dlhodobú chronickú liečbu obezity schválené tri lieky. Okrem orlistatu EMA schválila kombináciu naltrexon SR/bupropion SR a liraglutid v dávke 3,0 mg. Špecifikom manažmentu obéznych diabetikov je výber hmotnostne neutrálnej alebo hmotnosť redukujúcej antidiabetickej liečby (orálne antidiabetiká, inzulíny), ale aj hmotnostne neutrálnej liečby súvisiacej s pridruženými ochoreniami (Cit 20, Tab.3).

Kľúčové slová: orlistat, naltrexon SR/bupropion SR, liraglutid 3,0 mg, metformín, inhibítory DPP-4, GLP-1 RA, inhibítory SGLT2.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Weight loss pharmacotherapy of obese non-diabetic and type 2 diabetic patients

The first line in the treatment of obesity is a combination of a low calorie diet, increased physical activity and behavioural therapy. Unless these options fail, should be considered an effective and safe pharmacotherapy. The market situation in anti-obesity treatment will change in a relatively short time; the combination anti-obesity therapy is entering into clinical practice. Currently in Europe we have three drugs approved for long-term chronic treatment of obesity. In addition to the orlistat EMA approved a combination of naltrexon SR/bupropion SR and liraglutide 3,0 mg. A specific feature management of obese diabetic patients is the selection of weight neutral or weight-reducing anti-diabetic treatment (oral anti-diabetics, insulin), but also weight neutral treatment associated with co-morbidities (Ref 20, Tab 3).

Keywords: orlistat, naltrexon SR/bupropion SR, liraglutide 3,0 mg, metformin, inhibitors DPP-4, GLP-1 RA, inhibitors SGLT2.