Via practica 2/2011

Farmakoterapia osteoartrózy

MUDr. Peter Polan, MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Zuzana Melníková

Osteoartróza (OA) je najčastejším ochorením kĺbov. Ide o chronické, progredujúce ochorenie, pri ktorom dochádza v kĺbovej chrupke k prevahe degradačných procesocv nad anabolickými. Klinickými prejavmi OA sú najmä bolesť a obmedzenie hybnosti kĺbu. So starnutím obyvateľstva je výskyt OA univerzálny. Terapia ochorenia je komplexná, zahrňujúca efarmakologickú a farmakologickú zložku. V konečnom štádiu ochorenia a pri neúspešnej konzervatívnej terapii je indikovaná operačná liečba. Podľa štádia ochorenia sa v indikovaných prípadoch vykonávajú operácie tzv. kĺb zachovávajúce. V konečných štádiách ochorenia je indikovaná náhrada postihnutého kĺbu endoprotézou. Zachytenie prvých príznakov ochorenia, jeho diagnostika a následná spolupráca s lekárom špecialistom, ako aj monitoring liečby pacienta je v rukách všeobecného lekára.

Kľúčové slová: osteoartróza, NSAID, bolesť, kyselina hyaluronová

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of osteoarthritisis

Osteoarthritisis (OA) is the most common disease of joints. It is a chronic and progressive disease, due to predominance of degradation over the anabolic processes in the cartilage. Main clinical manifestation of OA is pain and restriction of joint movement. In accordance with the population aging the occurrence of the disease becomes universal. Therapy is comprehensive, involving nonpharmacological and pharmacological component. In the final stage of the disease and in case of failure of conservative therapy, surgical intervention becomes inevitable. By course of the disease in mild and cautiously indicated cases a joint preserving procedure might be indicated. In the end stage disease a joint replacement is the procedure of choice. Capturing the first signs of the disease, further cooperation with other specialists in treatment, follow up of patient’s compliance is in the hands of general practitioner.

Keywords: osteoarthritis, NSAID, pain, hyaluronic acid