Via practica 12/2005

Farmakoterapia obezity

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Adriana Petrusová

Obezita sa v súčasnosti stala najfrekventovanejším metabolickým ochorením, so závažnými metabolickými, orgánovými, psychickými a sociálnoekonomickými dôsledkami. Vzhľadom k závažnosti komplikácií obezity je jej prevencia a liečba obzvlášť dôležitá. Významnou súčasťou integrovaného prístupu k liečbe obezity je podávanie moderných liekov, ktoré napomáhajú k rýchlej a hlavne dlhodobej redukcii a udržaniu telesnej hmotnosti.

Kľúčové slová: obezita, endokanabinoidný systém, sibutramín, orlistat, rimonabant.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPY OF OBESITY

Obesity has recently become the most frequent metabolic disease with major metabolic, organ, psychic and social-economic consequences. Regarding the importance of the complications of obesity, the prevention and therapy is a very serious matter. An important part of the integrated approach to the therapy of obesity is the administration of modern drugs which contribute to fast and mainly long-lasting reduction and maintenance of the body weight.

Keywords: obesity, endocanabinoid system, sibutramín, orlistat, rimonabant.