Via practica 4-5/2008

FARMAKOTERAPIA ARTÉRIOVEJ HYPERTENZIE U PACIENTOV S ISCHEMICKOU CHOROBOU SRDCA

PharmDr. Lívia Magulová, PhD., h. doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., MUDr. Peter Minárik

U pacientov s ischemickou chorobou srdca sa často vyskytujú zvýšené hodnoty krvného tlaku alebo anamnestický údaj o prítomnosti hypertenzie. Po prekonaní infarktu myokardu sa riziko recidívy koronárnych príhod zvyšuje, ak je zvýšený krvný tlak, nedostatočne kontrolovaný príslušnou antihypertenzívnou liečbou. Na základe výsledkov mnohých významných klinických štúdií sa v súčasnosti uprednostňujú niektoré skupiny antihypertenzív, akými sú betablokátory, ACE inhibítory a blokátory angiotenzínových receptorov AT1(ARB) práve u pacientov s ICHS, vrátane pacientov po prekonaní infarktu myokardu s dysfunkciou ľavej komory. Pri liečbe pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhávaním a hypertenziou základ komplexnej liečby predstavujú diuretiká.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca, významné klinické štúdie, farmakoterapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPY OF ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE

Patients with coronary heart disease often have elevated blood pressure values or a history of hypertension and after a myocardial infarction the risk of subsequent fatal or non-fatal coronary event is greater if blood pressure is raised. Many important clinical trials have been recently realized and there is nowadays a clear evidence favouring administration of antihypertensive agents such as ß-blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists in this group of patients, especially in those with recent myocardial infarction, particularly if complicated by systolic dysfunction. In patients with congestive heart failure and hypertension diuretics represent the important and basic part of pharmacotherapy.

Keywords: arterial hypertension, coronary heart disease, important clinical trials, pharmacotherapy.