Via practica 2/2005

Farmakoterapeutické postupy pri reumatoidnej artritíde

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., MUDr. Ivan Rybár, MUDr. Dagmar Mičeková, CSc., MUDr. Daniel Žlnay, PhD., doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc., MUDr. Peter Poprac, PhD.

Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové multisystémové ochorenie, ktoré predilekčne postihuje synoviálne kĺby. Polyartritický syndróm najčastejšie symetricky postihuje periférne kĺby na rukách i nohách. Môže postihnúť aj spojivo iných systémov (cievna stena, srdce, pľúca, oči a iné). Aktivita ochorenia kolíše a vyúsťuje do trvalého deformujúceho a deštruktívneho postihnutia pohybového aparátu. Reumatoidná artritída skracuje očakávanú dĺžku života u žien a mužov v priemere o 10 rokov oproti bežnej populácii. Cieľom farmakoterapie pri RA je navodenie remisie, prípadne zníženie aktivity kĺbového procesu, spomalenie deštrukcie postihnutých kĺbov, zabránenie vzniku deformít a ankylóz. V liečbe sa využívajú nesteroidové antiflogistiká, bazálne lieky a glukokortikoidy. Nesteroidové antiflogistiká (NSA) sú liekom prvej voľby v liečbe artritického syndrómu pri RA. Predstavujú taktický prostriedok liečby, ktorého cielom je zmiernenie bolesti, zníženie prejavov zápalu a optimalizácia kvality života postihnutých do nástupu účinku bazálnych liekov. Bazálne lieky pri RA (DMARDs – chorobu modifikujúce antireumatiká), predstavujú strategický prostriedok liečby, nástup účinku nastáva o niekoľko týždňov až mesiacov v závislosti od použitého prípravku. Cieľom ich aplikácie je ovplyvnenie imunopatogenetických procesov pri RA, zníženie zápalovej aktivity kĺbového procesu a spomalenie či zastavenie progresie choroby. Výber vhodného lieku je doménou reumatológa a zavisí od aktuálneho stavu pacienta. V ostatnom čase pri rezistentných formách reumatoidnej artritídy sa s výhodou začala používať biologická terapia, ktorá sa podáva hlavne tam, kde nie je dostatočná účinnosť predchádzajúcej bazálnej liečby, ale aj u vysoko aktívnych včasných foriem reumatoidnej artritídy, kde je potrebné rýchlo potlačiť aktivitu kĺbového procesu a jej progresiu. Glukokortikoidy sú neoddeliteľnou súčasťou protizápalovej liečby RA. Používajú sa zvyčajne na ohraničenú dobu ako súčasť kombinovanej liečby s nesteroidovými antiflogistikami a bazálnymi antireumatikami.

Kľúčové slová: reumatoidná artritída, nesteroidové antiflogistiká, bazálna liečba – chorobu modifikujúce antireumatiká, biologická terapia, glukokortikoidy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PHARMACOTHERAPEUTIC APPROACHES FOR RHEUMATOID ARTHRITIS

Rheumatoid Arthritis (RA) is a chronic inflammatory multisystemic disease, affecting mostly synovial joints. Polyarthritis syndrom most often symetrically affects peripheral joints of the hands and feet. It may affect also connective tissue of other systems (vessel, heart, lungs, eyes and other). Activity of the disease oscillates and eventuates in permanent deforming and destructive disability of the joints. Rheumatod arthritis shortens the life expectancy in women and men on the average of 10 years in comparison with normal population. The aim of therapy of RA is inducing the remission, or decreasing the activity of the process in the joints, slowing down the destruction of the affected joints, preventing formation of deformities and ankylosis. Non-steroid antiflogistics, basal drugs and glucocorticoids are used in the treatment. Non-steroid antiflogistics (NSA) are the drug of first choice in the treatment the arthritic syndrom in RA. They are a strategic mean of therapy, for reducing the pain, decreasing the symptoms of inflammation and optimalization of the quality of life of the patients until the basal drugs take their effect. Basal drugs in RA (DMARDs – disease modifying antirheumatic drugs), are a strategic instrument of the treatment, the effects of the drugs appear in weeks or months, depending on the type of the drug. The aim of the application of these drugs is to affect the imunopathogenetic processes in RA, decreasing the inflammatory activity in joints and slowing down, or inhibiting the progression of the disease. The choice of the right drug is in the hands of rheumathologist and depends on the actual condition of the patient. Biological therapy is used recently in resistent forms of RA, in those cases, where the basal treatment doesn`t show satisfactory results, as well as in early forms of RA with high activity, in order to decrease the activity of the process in joints and progression of the disease. Glucocorticoids are playing a very important role in the anti-inflammatory treatment of RA. Their use is usually time limited and they are a part of the combined treatment with non-steroid antiflogistics and basal antirheumatics.

Keywords: Rheumatoid arthritis, non-steroidal antirheumatics, non-steroidal antiinflammatory drugs, basal therapy – DMARDs, biological therapy, glucocorticoids.