Via practica 2/2011

Exsudát v chronickej rane – jeho manažment a voľba vhodného ošetrovacieho materiálu

MUDr. Júlia Stracenská

V článku sa venujeme pochopeniu prítomnosti exsudátu v rane, jeho významu, správnemu vyhodnoteniu a klasifikácii, princípom starostlivosti o exsudujúcu ranu a voľbe vhodného postupu pri jej ošetrovaní. Vychádzame pritom predovšetkým z odporučených postupov expertnej skupiny Svetovej únie spoločností pre liečbu rán (WUWHS – the World Union of Wound Healing Societies).

Kľúčové slová: xsudát v rane, zápach a farba exsudátu, nadmerne exsudujúca rana, manažment exsudátu, voľba vhodných ošetrovacích materiálov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Exsudate in chronic wound – its management and an appropriate choice of wound dressings

In this article we pay attention to understanding of the presence of exsudate in the wound, its importance, the proper evaluation and classification, principles of exsudating wound care and choosing the appropriate procedure for its treatment. The recommended procedures of the WUWHS (World Union of Wound Healing Societies) expert group are in particular reflected.

Keywords: exsudate in the wound, exsudate odor and color, over exsudating wound, exsudate management, choice of suitable dressings