Via practica 2/2009

Etiopatogenéza aterosklerotického procesu

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Ateroskleróza, s jej komplikáciami, je celosvetovo vedúcou príčinou morbidity a mortality na kardiovaskulárne ochorenia. V súčasnosti nárast kardiovaskulárnych ochorení a komplikácií ovplyvňuje najmä zvyšujúca sa prevalencia obezity a s ňou veľmi úzko súvisiaci diabetes mellitus 2. typu (diabezita). Dôsledky aterosklerózy začínajú byť citeľné aj v menej rozvinutých oblastiach sveta, kde úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia podmienené aterosklerózou vytesňujú doterajšie prvenstvo infekčných ochorení. Tradične bola ateroskleróza ponímaná ako degeneratívne ochorenie postihujúce predovšetkým starších ľudí, pomaly progredujúce mnoho rokov a vedúce ku klinickej symptomatológii pri mechanickej prekážke krvného toku. Mnohé nové vedecké poznatky viedli k tomu, že aterosklerózu sme začali vnímať ako dynamický multifaktoriálny proces ovplyvniteľný ako nefarmakologickou, tak najmä farmakologickou liečbou.

Kľúčové slová: ateroskleróza, etiopatogenéza, teórie aterogenézy, endotelová dysfunkcia, stabilný a nestabilný aterosklerotický plát

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Etiopathogenesis of atherosclerosis

Atherosclerosis, with its complications, is the leading cause of cardiovascular disease mortality and morbidity. The rising tide of cardiovascular disease continues due to a large increase in the prevalence of both obesity and diabetes mellitus type 2 (diabesity). The consequences of atherosclerosis are also beginning to be felt in less well-developed regions of the globe, with death from atherosclerotic cardiovascular disease set to replace infection as the leading cause of death in the Third World in the near future. Traditionally, atherosclerosis has been viewed as a degenerative disease, affecting predominantly older people, slowly progressing over many years, and eventually leading to symptoms through mechanical effects on blood flow. In present evidence have shown that, rather than being an irreversibly progressive disease, atherosclerosis is a dynamic, multifactorial process that can be influenced by both non-pharmacological and pharmacological therapy.

Keywords: atherosclerosis, etiopathogenesis, theories of atherogenesis, endothelial dysfunction, stable and vulnerable atherosclerotic plaque