Via practica 1/2010

Epidemiológia, etiológia, klinický obraz a prevencia kolorektálneho karcinómu

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.

Kolorektálny karcinóm predstavuje významný globálny zdravotný problém. V roku 2000 bolo v celosvetovom meradle diagnostikovaných približne 944 717 kolorektálnych karcinómov a ochorenie viedlo k úmrtiu asi 500 000 osôb. Príčinou vysokej mortality je oneskorená diagnóza. Vysoká incidencia aj mortalita je aj na Slovensku. V roku 2000 bolo v SR zistených 2734 nových prípadov a zomrelo 1671 ľudí. Hoci etiológia nie je dostatočne vysvetlená, veľká variabilita v incidencii a mortalite kolorektálneho karcinómu a jednoznačné zvýšenie jeho incidencie u skupín, ktoré migrovali z miest s nízkou do miest s vysokou incidenciou ukazuje, že životný štýl a najmä výživové faktory sa vedľa genetických významne podieľajú na vzniku tejto malignity. K protektívnym exogenným faktorom patrí fyzická aktivita, dostatočný príjem folátov, selénu, vláknin, ovocia a zeleniny. Konzumácia väčšieho množstva červeného mäsa, vysoký príjem kalórií a tukov, obezita, fajčenie cigariet a alkohol zvyšujú riziko vzniku kolorektálneho karcinómu. Je vysoko pravdepodobné, že primárna prevencia (posilnenie protektívnych a redukcia rizikových faktorov) v kombinácii so sekundárnou prevenciou (skríning u ľudí so sporadickým výskytom kolorektálneho karcinómu a pravidelné sledovanie vysoko rizikových skupín pacientov) povedú k poklesu incidencie i mortality kolorektálneho karcinómu.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, epidemiológia, etiológia, klinický obraz, primárna a sekundárna prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiology, etiology, clinical picture and prevention of colorectal carcinoma

Colorectal cancer is an important global health problem. In 2000, an estimated 944 717 incident cases of colorectal cancer were diagnosed worldwide and about 500 00 individuals died. The cause of high mortality is a delayed diagnosis. Also in the Slovak Republic is a high incidence and mortality from colorectal cancer. In year 2000 in Slovakia 2734 new cases were detected and 1671 people died. Even if etiology is not distinctly explained, large variation in colorectal incidence and mortality rates and the prominent increase in the incidence of colorectal cancer in groups that migrated from low-to high incidence areas provide important evidence that lifestyle and especially dietary factors influence the development this malignancy beside genetic factors. Protective exogenous factors are physical activity, intake of folate, selenium, high calcium, dietary fiber, vegetable and fruit . The high intake of red meat, high calories, high fat, obesity, cigarette smoking and alcohol intake increases the of colorectal cancer. It is highly probable that the primary prevention (enhancement of protective and reduction of risk factors) in combination with screening and surveillance (secondary prevention) would reduce incidence and mortality of colorectal cancer.

Keywords: colorectal cancer, epidemiology, etiology, clinical picture, primary and secondary prevention