Via practica 3/2020

Epidemiológia diabezity

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Obezita a diabetes mellitus (DM) 2. typu sú chronické, preventabilné, relapsujúce a najčastejšie sa vyskytujúce metabolické ochorenia, ktoré v súčasnosti celosvetovo dosahujú charakter globálnej epidémie (pandémie). Postihujú nielen dospelé osoby, ale aj deti a adolescentov. Vo väčšine európskych krajín sa prevalencia nadhmotnosti a obezity pohybuje okolo 50 % v dospelej populácii a zodpovedá za rozvoj až 80 % prípadov DM 2. typu. Paralelný výskyt a úzke patofyziologické prepojenie týchto dvoch závažných chronických ochorení a ich komplikácií viedol k vytvoreniu spoločného označenia „diabezita“. V súčasnosti je identifikovaných viac ako 200 komorbidít obezity. Informácie týkajúce sa zdravia a zdravotných rizík obyvateľstva sú základnými kameňmi prevencie chorôb a zdravotného postihnutia. Sú veľmi potrebné pre plánovanie a rozvoj zdravotnej politiky, ako aj pre celospoločenskú preventívnu činnosť.

Kľúčové slová: epidemiológia nadhmotnosti/obezity, prevalencia diabetes mellitus 2. typu

Epidemiology of diabesity

Obesity and type 2 diabetes mellitus (T2DM) are chronic, preventable, relapsing and the most common metabolic diseases, which are currently a global epidemic (pandemic). They affect not only adults but also children and adolescents. In most European countries, the prevalence of overweight and obesity is around 50 % in the adult population and is responsible for the development of up to 80 % of cases of T2DM. The parallel occurrence and close pathophysiological link between these two serious chronic illnesses and their complications led to the creation of their common term „diabesity“. Currently, more than 200 comorbidities of obesity have been identified. Information on the health and health risks of the population is a cornerstone of disease and disability prevention. They are very much needed for the planning and development of health policy, as well as for society-wide preventive action.

Keywords: epidemiology of overweight/obesity, prevalence of type 2 diabetes mellitus