Via practica 1/2015

Epidemiológia a zdravotné dôsledky obezity

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.

Epidémia (až pandémia) obezity je jedným z najvýznamnejších celosvetových zdravotníckych problémov súčasnosti. Paradoxne, častejším problémom ako podvýživa, je obezita dospelých. Okolo 475 miliónov dospelých trpí obezitou, dvakrát viac má nadhmotnosť, čiže okolo 1,5 miliardy dospelých osôb sa nachádza v kategórii nadhmotnosti a obezity. Problém sa čoraz viac úzko dotýka detskej a adolescentnej populácie. Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou dysbalanciou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované akumuláciou tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám, ktoré kulminujú mnohopočetnými orgánovo-špecifickými patologickými komplikáciami, ktoré významne ovplyvňujú ako morbiditu, tak aj kvalitu a dĺžku života obézneho jedinca. Obezita zvyšuje riziko rozvoja chronických ochorení. Je zodpovedná za 60 % zvýšenie rizika rozvoja diabetes mellitus 2. typu, za 20 % zvýšenie rizika rozvoja artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca (ICHS), za 10 až 30 % nárast rakovinových ochorení (Cit 29, obr. 1, tab. 5).

Kľúčové slová: epidemiológia obezity, ektopické tukové tkanivo, artériová hypertenzia, diabetes mellitus 2. typu, aterogénna dyslipidémia, hyperurikémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Epidemiology and health consequences of obesity

Epidemic (pandemic) of obesity is one of the most important global health problems today. Paradoxically frequent problem is adult obesity than malnutrition. Around 475 million adults are obese, overweight is more than twice. Around 1.5 billion adults were found in the category of overweight and obesity. The problem is becoming more closely related to child and adolescent population. Obesity is a chronic progressive disease caused by dysbalance between energy intake and expenditure of calories. It is characterized by the accumulation of fat. It leads to structural and functional changes, culminating multiple organ specific pathological complications that can significantly affect morbidity, as well as the quality and length of life of obese individuals. Obesity increases the risk of developing chronic diseases. It is responsible for 60% increased risk of diabetes mellitus type 2, the 20% increased risk of arterial hypertension and coronary heart disease, 10 to 30% increase in cancer (Ref. 29, Fig. 1, tab 5).

Keywords: epidemiology of obesity, ectopic fat tissue, arterial hypertension, type 2 diabetes, atherogenic dyslipidemia, hyperuricemia.