Via practica 10/2006

Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.

Chronická pankreatitída je progresívne zápalové ochorenie pankreasu. Klinicky sa manifestuje väčšinou bolesťou, atakmi akútnej pankreatitídy, malabsorbčným a diabetickým syndrómom. liečba je symptomatická a spočíva predovšetkým v ovplyvňovaní bolesti. Ak je medikamentózna liečba neúspešná, v indikovaných prípadoch prichádza do úvahy liečba endoskopická a/alebo chirurgická. Endoskopická liečba má v porovnaní s liečbou chirurgickou menšiu morbiditu a mortalitu. Zdá sa však, že je menej efektívna z hľadiska dlhodobých výsledkov. Endoskopická liečba spočíva v pankreatickej (prípadne aj choledochálnej) papilosfinkterotómii, ktorá zabezpečuje dostatočný prístup do pankretického vývodu a umožňuje ďalšie výkony: dilatáciu stenóz, implantáciu stentov do ductus pancreaticus i choledochus, extrakciu konkrementov, drenáž pseudocýst a neurolýzu ganlion celiacum, prípadne ďalšie výkony. Úspešnosť endoskopickej liečby je významná, ale krátkodobá, výskyt komplikácií pri dostatočnej skúsenosti je relatívne nízky. Endoskopická liečba chronickej pankreatitídy predstavuje v súčasnosti pre endoskopistov mnohé veľmi vzrušujúce možnosti. Vyžaduje však veľmi uvážlivý výber pacientov, aby sa dosiahli optimálne výsledky. Nanešťastie, v súčasnosti však nie je možné prijať definitívne odporúčania endoskopickej liečby chronickej pankreatitídy, pretože stále nie je k dispozícii dostatočný počet kontrolovaných štúdií a porovnávacích štúdií s liečbou chirurgickou.

Kľúčové slová: chronická pankreatitída, papilosfinkterotómia, implantácia stentov, extrakcia konkrementov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ENDOSCOPIC TREATMENT OF CHRONIC PANCREATITIS

Chronic pancreatitis is a progressive inflammatory disease of pancreas. The clinical manifestation usually includes pain, atacks of acute pancreatitis, malabsorption and hyperglycemia/diabetes. Therapy is symptomatic and involves mainly pain management. If medical treatment is unsuccessful, in some cases endoscopic or surgical therapy need to be used. The morbidity and mortality of endoscopic therapy is lower than that of surgical treatment, however it has worse long term outcomes in regards to its effectiveness compared to surgical treatment. The endoscopic therapy involves pancreatic/possibly also choledochal/papilosphincterotomy. This procedure helps to gain sufficient access to pancreatic duct and enables other treatments: dilatation of stenoses, stent implantation into choledochal and pancreatic ducts, extraction of concrements, pseudocyst drainage, neurolysis of celiac ganglion etc. The short term success rate is high. The complications are infrequent if performed by experienced endoscopist. Endoscopic therapy of chronic pancreatitis brings many exciting possibilities at present. Careful selection of patients is necessary in order to get optimal results of this treatment. Unfortunately, definite guidelines for application of endoscopic therapy in chronic pancreatitis are still missing secondary to the lack of clinical trials comparing surgical and endoscopic treatment.

Keywords: chronic pancreatitis, papilosphincterotomy, stent implantation, concrement extraction.