Via practica 6/2008

EKONOMICKÉ HODNOTENIE V SYSTÉME ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

doc. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., MUDr. Adriana Ilavská, PharmDr. Tomáš Tesař, PhD.

Jednoduché ekonomické hodnotenie v oblasti zdravotníctva, ktoré bolo zdokumentované sa objavilo už v 17. storočí v Anglicku. Odvtedy prešla táto problematika mnohými vývojovými štádiami a stále je kam ísť a čo zdokonaľovať. V súčasnosti používa moderná farmakoekonomika štyri základné metódy ekonomického hodnotenia v systéme zdravotnej starostlivosti. Ide o Analýzu nákladov a úžitkov (CBA), Analýzu efektívnosti nákladov (CEA), Analýzu účelnosti nákladov (CUA) a Analýzu minimalizácie nákladov (CMA).

Kľúčové slová: ekonomické hodnotenie, modely, CEA, CBA, CUA, CMA.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

ECONOMIC EVALUATION IN HEALTHCARE SYSTEM

Basic economic evaluation of healthcare was already done in 17th century, in England. Since than evaluation came through many substantial changes, but there is still space for improvement. There are four basic methods used for economic evaluation of healthcare: cost-effectiveness analysis, cost-benefit analysis, cost-utility analysis and cost-minimization analysis.

Keywords: economic evaluation, models, CBA, CEA, CUA, CMA.