Via practica 5/2007

DLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTOV PO AKÚTNOM KORONÁRNOM SYNDRÓME BEZ ELEVÁCIE ST SEGMENTU V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA

MUDr. Eva Baranová

Počas hospitalizácie je pacientom s akútnym koronárnym syndrómom bez elevácie ST segmentu v elektrokardiografickom (EKG) obraze(AKS-NSTE) poskytnutá nevyhnutná akútna liečba, po ktorej sú prepustení do ambulantnej starostlivosti. Cieľom medikamentóznej liečby a režimových opatrení smerujúcich k modifikácii ovplyvniteľných rizikových faktorov je zabrániť rehospitalizácii, zvýšiť a udržiavať kvalitu života bez recidívy koronárnych príhod, znížiť chorobnosť a úmrtnosť.

Kľúčové slová: akútny koronárny syndróm bez elevácie ST v EKG obraze, dlhodobá starostlivosť, liečba, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

LONGTERM CARE AFTER ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ELEVATION OF ST-SEGMENT IN PRACTITIONER`S OFFICE

During hospitalization, pacients presenting with acute coronary syndrome without ST segment elevation on ECG (NSTE-ACS) are provided with necessary acute treatment. After this treatment they are discharged to outpatient programme. The aim of medical treatment and life style changes aimed at supression of modifiable risk factors is to prevent rehospitalization rate, increase and keep quality of life without recurrence of coronary events, decrease morbidity and mortality.

Keywords: non-ST segment elevation acute coronary syndrome, long-term care, treatment, risk factors.