Via practica 12/2008

DIFÚZNY VEĽKOBUNKOVÝ LYMFÓM B-PÔVODU

MUDr. Veronika Ballová

Difúzny veľkobunkový lymfóm B-pôvodu je najčastejším typom non-Hodgkinovho lymfómu (NHL) a môže byť zistený v lokalizovanom alebo pokročilom štádiu. Počiatočné vyšetrenia u pacienta s podozrením na lymfóm sú dôležité pre histologický dôkaz ochorenia a presné stanovenie histologického typu lymfómu, pre určenie rozsahu ochorenia a pre posúdenie celkového stavu pacienta. Všetky tieto informácie sú dôležité pre rozhodnutie o liečbe a posúdenie prognózy pacienta. DLBCL je potenciálne vyliečiteľné agresívne lymfoproliferatívne ochorenie. Liečbou voľby je chemo-imunoterapia sólo (chemoterapia v kombinácii s monoklonovou protilátkou), alebo chemo-imunoterapias následnou rádioterapiou. Po ukončení liečby sú pacienti doživotne sledovaní s cieľom zachytiť včas relaps ochorenia a neskôr sledovať chronické a neskoré komplikácie liečby.

Kľúčové slová: DLBCL, príznaky, diagnostika, liečba, toxicita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA

Diffuse large B-cell lymphoma is the most frequent form of non-Hodgkin‘s lymphoma and can be diagnosed either in a local or in diffuse form. The initial evaluation of a patient with suspected lymphoma must establish the precise histological subtype, the extent and sites of disease and the performance status of the patient. The diagnosis, treatment, and prognosis of DLBCL are strongly dependent upon obtaining this information. DLBCL is potentially curable, aggressive lymphoproliferative disease. Treatment consists of chemo immunotherapy with or without radiation therapy. Following the completion of therapy patients should be followed longitudinally for relapse and later to monitor chronic and late treatment complications.

Keywords: DLBCL, symptoms, diagnostics, treatment, toxicity