Via practica 2/2006

Diferenciálna diagnostika zápchy – príčiny a možnosti liečby

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.

Zápcha je častým gastroenterologickým problémom v klinickej praxi. Ide o symptóm, nie chorobu. Príčin zápchy je veľa a sú väčšinou zle vysvetlené. Najčastejšími príčinami obstipácie sú: funkčná zápcha alebo zápcha z pomalého transitu, colon iritabile a obštrukcia vývodu. Pre diagnózu a diferenciálnu diagnózu je dôležitá anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, vyšetrenie per rectum a vyšetrenie stolice (najmä na okultné krvácanie). U pacientov nad 50 rokov a s tzv. alarmujúcimi príznakmi musí byť vykonané endoskopické alebo radiologické vyšetrenie a v niektorých prípadoch aj špeciálne vyšetrenia (elektromyografia, transitný čas kolonom, manometria). Prvým krokom v liečbe obstipácie je zmena životného štýlu a diéta, vynechanie liekov, ktoré vyvolávajú obstipáciu a „nabobtnávajúce“ látky. Liečba laxatívami je iba posledným krokom, pričom sa preferujú predovšetkým laxatíva osmotické.

Kľúčové slová: zápcha, diagnostika a diferenciálna diagnostika zápchy, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIFERENTIAL DIAGNOSIS OF CONSTIPATION – CAUSES AND POSSIBILITIES OF TREATMENT

Constipation is a common gastrointestinal complaint in clinical practice. Constipation is symptomnot a disease.The causes of constipatio are many and are mostly poorly understood. The most common causes of constipation are: functional constipation or slow transit constipation, irritable bowel syndrome, outlet obstruction. For diagnosis and differential diagnosis is basic history taking, physical examination and rectal palpation, stool analysis (especially occult blood tests). In patients over 50 years and with alarm symptoms, it should be done endoscopic or radiological examination and in some causes the special examination (electomyography, colonic transit time, manometry). First step in the treatment of constipation is change lifestyle and diet, stop medications which cause constipation and start with bulk forming agents Only last step in therapy of constipation are laxatives, prefferably osmotic laxatives.

Keywords: constipation, diferential diagnosis of constipation, treatment.