Via practica 7-8/2007

DIAGNOSTIKA A LIEČBA ILEÓZNEHO STAVU

prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.

Ileus je črevná nepriechodnosť, ktorá tvorí asi 20 % všetkých náhlych príhod brušných. Vyskytuje sa v troch základných formách: mechanický, paralytický a cievny. Mechanický ileus je spôsobený mechanickou prekážkou črevnej pasáže. K vysokému ileu tenkého čreva dochádza, ak je prekážka lokalizovaná v žalúdku (pylorostenóza) alebo v hornej časti jejuna. Prekážka v dolnej časti jejuna a v ileu vedie k nízkemu ileu tenkého čreva a prekážka lokalizovaná v kolone (najčastejšie v kolon descendens a sigmoideum) vyvolá ileus hrubého čreva. Prekážka môže byť vrodená alebo získaná a môže byť spôsobená mechanickou vonkajšou prekážkou črevnej pasáže(adhézie, hernie), intramurálnou prekážkou (nádor, hematóm, zápal) alebo intralúmenovou (polypy, cudzie telesá). Pri paralytickom ileu dochádza k spomaleniu až zastaveniu peristaltiky celého čreva v dôsledku straty prenosu signálu na nervových zakončeniach plexus Meissneri a Auerbachi. Klinicky sa ileus manifestuje zvracaním, zástavou vetrov a stolice a meteoristickým bruchom. Základnou vyšetrovacou metódou okrem anamnézy a fyzikálneho nálezu na bruchu (hyperperistaltika pri mechanickom ileu a „mrtvé ticho“ pri paralytickom ileu) je natívna snímka brucha v stoji s nálezom tzv. „hladiniek“ (hydroaergické útvary). Liečba mechanického a paralytického ilea je diametrálne odlišná. Mechanicky ileus vyžaduje včasný chirurgický zásah, paralytický ileus sa lieči konzervatívne. V liečbe sa uplatňuje tiež odsávanie žalúdkového obsahu, náhrada strát tekutín a elektrolytov a úprava acidobázy.

Kľúčové slová: mechanický ileus, paralytický ileus, bolesť, zvracanie, zástava vetrov a stolice, snímka brucha.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

STATUS ILEOSUS – DIAGNOSIS AND TREATMENT

Ileus is a bowel paralysis that presents in 20 % of cases of acute abdomen. It occurs in 2 forms: mechanical or paralytic. Mechanical ileus is caused by an obstruction of the intestinal passage. High ileus of the small bowel is caused by an obstruction localized in the stomache (e.g. stenosis of the pylorus) or in the upper jejunum. Obstruction in the lower part of jejunum or in ileum leads to lower ileus of the small bowel. Obstruction in colon (most frequently in descending colon or sigmoid) causes colonic ileus. Obstruction can be inherited or acquired. It can be caused by an outer mechanical blockage of the bowel passage (adhesions, hernias), intramural (tumor, hematoma, inflammation) or intraluminal problem (polyps, foreign bodies). Paralytic ileus is caused by slowing or stoppage of bowel peristalsis. This is a result of a loss of neuronal transport at the endings of Meissner and Auerbach plexus. Symptoms of ileus include vomiting, pain, constipation and distended abdomen. The basis of diagnosis consists of the patient’s history and physical examination. The findings usually include increased intensity or high pitched bowel sounds in the case of mechanical ileus or no bowel sound in paralytic ileus. Imaging methods include abdominal series xrays with a finding of air-fluid levels or CT scan of abdomen and pelvis. The treatment of mechanical ileus differs from the one for the paralytic ileus. While mechanical ileus requires an early surgical therapy, paralytic ileus is usually managed conservatively. An important component of treatment is suctioning of the gastric contents, replacement of electrolytes and fluid replacement.

Keywords: mechanical ileus, paralytic ileus, pain, vomiting, stool and flatus stoping, abdominal radiograph.