Via practica 4/2021

Diabezita a psychické poruchy

MUDr. Mária Králová, CSc.

Diabezita predstavuje jednu z globálnych zdravotných epidémií 21. storočia. Významná je jej komorbidita s psychickými poruchami – u ľudí s diabezitou sú dvakrát častejšie afektívne a anxiózne poruchy, diabezita je rizikovým faktorom vzniku a rozvoja demencií, u psychicky chorých sa diabezita vyskytuje dvakrát častejšie ako vo všeobecnej populácii. Medzi diabezitou a psychickými poruchami existuje vzájomná a obojsmerná súvislosť, na ktorej sa podieľajú psychologické, sociálne aj neurobiologické faktory. Komorbidita diabezity s ktoroukoľvek psychickou poruchou znásobuje zdravotnícku, sociálnu aj ekonomickú záťaž jednotlivých ochorení. Okrem toho môže výrazne negatívne ovplyvniť prognózu oboch ochorení. Podrobná analýza komorbidity diabezity a psychických porúch je nevyhnutná, aby mohli byť vyvinuté účinné preventívne a terapeutické stratégie. Psychiater musí pamätať na to, že pri chronických psychických poruchách a ich liečbe je potrebné sledovať pacientov metabolický status, lekár-nepsychiater zase na to, že pri liečbe pacienta s diabezitou je potrebné sledovať aj jeho psychický stav a v prípade výskytu psychickej poruchy zapojiť do liečby psychiatra či psychológa. Ideálnym riešením pre pacientov s takouto komorbiditou by bola starostlivosť v multidisciplinárnom tíme s účasťou všetkých zainteresovaných odborníkov.

Kľúčové slová: diabezita, psychické poruchy, komorbidita, psychoreaktívne faktory, neurobiologické faktory

Diabesity and mental disorders

Diabesity represents one of the global health epidemics of the 21st century. It´s comorbidity with mental disorders is considerable – affective and anxiety disorders are half as frequently in people with diabesity, diabesity is a risk factor for the beginning and development of dementias, in mentally ill diabesity occurs half as frequently as in the general population. Between diabesity and mental disorders exists a mutual bidirectional relationship, on which participate psychological, social and neurobiological factors. Comorbidity of diabesity with any mental disorder multiplicates medical, social and also economic burden of individual diseases. Furthermore, it can considerably negatively affect the prognosis of both disorders. Detailed analysis of comorbidity of diabesity and mental disorders is necessary, in order to develop effective preventive and therapeutic strategies. Psychiatrist must bear in mind, that in chronic mental disorders and their treatment it is essential to follow up the metabolic condition of the patient, non-psychiatrist on the other hand has to bear in mind, that during the treatment of diabesity patient it is necessary to follow up his mental condition and in the case of appearance of mental disorder involve the psychiatrist or psychologist to the treatment. The ideal resolution for the patients with such comorbidity would be the care provided by multidisciplinary team with the contribution of all the concerned specialists.

Keywords: diabesity, mental disorders, comorbidity, psychoreactive factors, neurobiological factors