Via practica 6/2020

Diabezita a nádorové choroby

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc., MUDr. Tomáš Harag, doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Výskyt nadhmotnosti a obezity nadobudol pandemické rozmery po celom svete. Medzi početné komorbidity obezity patria aj onkologické choroby. Riziko viacerých zhubných nádorov zvyšuje okrem obezity aj diabetes mellitus 2. typu. Obezita aj diabetes mellitus prispievajú k vzniku nádorových chorôb nezávisle, pričom ich vplyv môže byť aditívny alebo synergický. Epidemiologické údaje potvrdili, že medzi obezitou, diabetes mellitus a medzi zvýšeným rizikom incidencie zhubných nádorov existuje viacero súvislostí a väzieb. Existujú silné dôkazy o tom, že nadhmotnosť (BMI 25,0 – 29,9 kg/m2) a obezita (BMI ≥ 30,0 kg/m2) počas dospelosti zvyšujú riziko karcinómov ústnej dutiny, faryngu, laryngu, ezofágu (adenokarcinóm), žalúdka (kardia), pankreasu, žlčníka, pečene, kolorekta, prsníka (po menopauze), ovárií, endometria, prostaty (pokročilý karcinóm) a obličiek. Na druhej strane, nadhmotnosť a obezita u dospelých žien pred menopauzou znižuje riziko karcinómu prsníka pred menopauzou. Nadhmotnosť a obezita u mladých žien vo veku 18 – 30 rokov znižuje aj riziko karcinómu prsníka po menopauze. Obezita a diabetes mellitus prispievajú k zvýšenej incidencii viacerých druhov karcinómov nezávislými metabolickými, hormonálnymi a imunologickými mechanizmami. Liečba diabetes mellitus inzulínom zvyšuje riziko niektorých zhubných nádorov. Liečba metformínom naopak riziko niektorých zhubných nádorov znižuje.

Kľúčové slová: obezita, nadhmotnosť, diabetes mellitus, rakovina, zhubné nádory

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diabesity and cancer

The incidence of overweight and obesity has become pandemic throughout the world. Numerous co-morbidities of obesity include also cancer. In addition to obesity, type 2 diabetes mellitus increases the risk of multiple cancers, too. Both obesity and diabetes mellitus contribute independently to cancer, and their effects may be additive or synergistic. Epidemiological data have confirmed that there are several correlations and links between obesity, diabetes, and the increased risk of cancer incidence. There is strong evidence that overweight (BMI 25.0–29.9 kg/m2) and obesity (BMI ≥ 30.0 kg/m2) in adulthood increase the risk of carcinomas of oral cavity, pharynx, larynx, oesophagus (adenocarcinoma), stomach (cardia), pancreas, gallbladder, liver, colorectum, breast (post-menopause), ovaries, endometrium, prostate (advanced cancer) and kidney. On the other hand, overweight and obesity in adult women before menopause reduces the risk of post-menopausal breast cancer. Overweight and obesity in young women aged 18–30 years also reduces the risk of post-menopausal breast cancer. Obesity and diabetes mellitus contribute to the increased incidence of multiple cancers through independent metabolic, hormonal and immunological mechanisms. Insulin treatment of diabetes mellitus increases the risk of some cancers. On the other hand, treatment with metformin reduces the risk of certain types of cancers.

Keywords: obesity, overweight, diabetes mellitus, cancer, malignant tumours