Via practica 3/2021

Diabetes mellitus a protidoštičková liečba: Nová protidoštičková liečba diabetika s akútnym koronárnym syndrómom

Prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., emeritný profesor, FESC, MUDr. Vasiľ Hricák jr

Akútne koronárne syndrómy (AKS) s eleváciou segmentu ST (STEMI) a bez perzistujúcej elevácie ST (NSTEMI, NAP) v ekg obraze sú pre život ohrozujúce klinické stavy, o to viac u pacientov s diabetes mellitus (DM), u ktorých je všeobecne zvýšené riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. DM môžeme taktiež charakterizovať ako ochorenie s hyperkoagulačným stavom, s endoteliálnou dysfunkciou a s doštičkovou hyperreaktivitou. Arteriálne trombembolické príhody sú podstatne viac frekventované u pacientov s DM oproti chorým bez DM. AKS vyžadujú okrem správnej diagnostiky, stratifikácie rizika ischemických a krvácavých komplikácií aj rýchlu liečbu, najmä antitrombotickú (protidoštičkovú a antitrombínovú – antikoagulačnú) s vysokou účinnosťou a klinickou spoľahlivosťou. V publikácii, opierajúc sa o nedávne literárne údaje a odporúčania odborných mienkotvorných spoločnosti, oboznamujeme všeobecného praktického lekára s neľahkou problematikou súčasnej protidoštičkovej (antiagregačnej) liečby chorého s AKS s akcentáciou aj na diabetických pacientov.

Kľúčové slová: diabetes mellitus, protidoštičková liečba, akútny koronárny syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Diabetes mellitus and antiplatelet treatment: New antiplatelet therapy in diabetic patients with acute coronary syndromes

Acute coronary syndromes (ACS) with ST-segment elevation (STEMI) and without persistent ST-segment elevation based on the electrocardiogram (ekg), are life-threatening clinical conditions, much more with diabetes mellitus (DM) patients. Diabetic patients have generally higher risk for cardiovascular disease. DM is a disease with hypercoagulation – prothrombotic state including endothelial dysfunction and platelet hyper-reactivity. Arterial thromboembolic events are more frequent in diabetic patients versus patients without DM. ACS require precise diagnostic strategies, stratification risk between ischemic versus bleeding complications, but also quick antithrombotic (antiplatelet and anticoagulation) therapy with high efficiency clinical benefit and safety. In our paper, we would like to inform general physicians about current, new, not easy antiplatelet therapy in diabetic patients with ACS.

Keywords: diabetes mellitus, antiplatelet therapy, acute coronary syndrome