Via practica 5/2023

Ďalšie primárne bolesti hlavy – vybrané typy

MUDr. Milan Maretta, PhD.

Primárne bolesti hlavy sú najčastejším typom bolestí hlavy. Do tejto skupiny podľa medzinárodnej klasifikácie bolesti hlavy zaraďujeme migrénu, tenznú bolesť hlavy, trigeminálne autonómne bolesti hlavy a ďalšie primárne bolesti hlavy. Práve posledná kategória obsahuje viacero typov bolesti hlavy, s ktorými sa môžeme stretnúť v klinickej praxi. Charakteristické pre túto skupinu bolestí hlavy je menej jasný mechanizmus vzniku, ako aj možnosti medikamentózneho ovplyvnenia, ktoré nie sú založené na výsledkoch randomizovaných liekových štúdií. Napriek tomu sa určité preparáty preukázali ako efektívne. V článku sa venujeme vybraným typom zo skupiny ďalších primárnych bolestí hlavy s dôrazom na ich klinický obraz, diferenciálnu diagnostiku a možnosti liečby.

Kľúčové slová: primárna bodavá bolesť hlavy, lokalizovaná bolesť hlavy, diagnostika, liečba

Other primary headache disorders – selected types

Primary headaches are the most common type of headache. In this group according to the International classification of headache disorders, we include migraine, tension headache, trigeminal autonomic cephalgia and other primary headache disorders. Last category includes several types of headaches that we can encounter in clinical practice. Characteristic of this group of headaches is the less clarified etiology, as well as treatment methods, which are not based on the results of randomized drug trials, but nevertheless some medications are effective in the treatment of this group of headaches. In the article, I deal with selected types of other primary headaches with an emphasis on their clinical presentation, differential diagnosis and treatment options.

Keywords: primary stabbing headache, nummular headache, diagnostic, therapy