Via practica 5/2022

COVID-19 a poškodenie obličiek – aktuálny problém

MUDr. Martina Slováčiková, Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mimoriadny profesor

Akútne respiračné ochorenie COVID-19, ktorého šírenie z čínskej provincie Wuhan v decembri 2019 spôsobilo pandémiu, si vyžiadalo enormné celosvetové úsilie a bolo previerkou nielen zdravotníctva, ale aj sociálnej, spoločenskej a ekonomickej pripravenosti jednotlivých spoločností čeliť pandémii globálneho charakteru. Hoci dominantným bolo postihnutie respiračného systému, ochorenie, ako už vieme, vedie k multiorgánovému poškodeniu. Postihnutie obličiek infekciou COVID-19 nepatrí medzi zriedkavé. Etiológia poškodenia obličiek je multifaktoriálna a vedie k rôznym formám poškodenia obličiek, či už dokázaným, alebo hypotetickým. Hlavne poznanie patofyziológie a molekulárnych mechanizmov môže zlepšiť terapeutický manažment a navrhnúť efektívnu liečbu s cieľom minimalizovať postkovidové poškodenie obličiek.

Kľúčové slová: infekcia COVID-19, koronavírus, obličky, akútne obličkové poškodenie

COVID-19 kidney damage

The acute respiratory disease COVID-19, whose spread from the Chinese province of Wuhan in December 2019 caused a pandemic, required an enormous global effort and was a test not only of healthcare, but also of the social, social and economic preparedness of individual companies to face a pandemic of a global nature. Although the respiratory system was dominantly affected, the disease, as we already know, leads to multi-organ damage. Kidney damage from a COVID-19 infection is not rare. The etiology of kidney damage is multifactorial and leads to different forms of kidney damage, either proven or hypothesized. It is knowledge of pathophysiology and molecular mechanisms that can improve therapeutic management and design effective treatment in order to minimize post-covid kidney damage.

Keywords: COVID-19 infection, coronavirus, kidneys, acute kidney injury