Via practica 3-4/2014

Co nového je ve farmakoterapii žilních onemocnění

MUDr. Karel Roztočil, CSc.

Jak v oblasti chronických, tak akutních žilních onemocnění byly v posledním období získány nové poznatky, mající dopad na péči o pacienty s těmito stavy. Ukazuje se, že výskyt chronických žilních onemocnění je globálně vysoký, jak v průmyslově rozvinutých, tak v rozvojových zemích. Nejzávažnější případy s pokročilým stádiem žilního selhání jsou v populaci v přibližně dvojnásobném počtu, než se dosud soudilo. Mikronizovaná purifikovaná flavonoidní frakce zůstává mezi venofarmaky preparátem s nejvyšším stupněm doporučení a je indikována i k farmakologické podpoře hojení bércových vředů, spolu s pentoxifylinem a sulodexidem. Péče o pacienty s žilním tromboembolizmem je zpracována do mezinárodně akceptovaných doporučených postupů. Vedle ACCP Guidelines je recentně k dispozici nová verze Konsenzu IUA, která lépe vyhovuje použití v klinické praxi. Nová antikoagulancia představují jednu z možností terapie a prevence s limitací u pacientů s maligními onemocněními a při graviditě. Trombolytická léčba připadá v úvahu u pacientů s trombózou v ileofemorální lokalizaci. Trombózy povrchových žil v délce větší než 5 cm jsou indikovány k antikoagulační léčbě. Aspirin je akceptován k sekundární prevenci rekurencí žilní trombózy po ukončení antikoagulační léčby nebo při vysokém riziku krvácení a může mít význam v duální prevenci žilní a arteriální trombózy.

Kľúčové slová: žilní trombóza, prevence TEN, chronická žilní nedostatečnost, varixy, bércové vředy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

News in the pharmacotherapy of venous disease

Recently, new knowledge has been gained in the field of both chronic and acute venous disease that has an impact on the care of patients with these conditions. The incidence of chronic venous disease has been shown to be globally high, in both industrialized and developing countries. The rate of the most severe cases with an advanced stage of venous failure is approximately twice as high in the population as has been assumed so far. Among venopharmaceuticals, micronized purified flavonoid fraction remains the agent with the highest degree of recommendation and is also indicated to pharmacological support of leg ulcer healing, along with pentoxifylline and sulodexide. The care of patients with venous thromboembolism is laid out in internationally accepted guidelines. In addition to the ACCP Guidelines, a new version of the IUA Consensus has recently been available that better suits the utilization in clinical practice. Novel anticoagulants represent one of the therapeutic and preventive options with a limitation in patients with malignant conditions and in pregnancy. Thrombolytic therapy can be considered in patients with thrombosis in the ileofemoral location. Thromboses of superficial veins longer than 5 cm are indicated to anticoagulant therapy. Aspirin is accepted in secondary prevention of recurrent venous thrombosis after cessation of anticoagulant therapy or in the case of a high risk of bleeding, and can be of significance in dual prevention of venous and arterial thrombosis.

Keywords: venous thrombosis, prevention of TED, chronic venous insufficiency, varices, venous ulcers.