Via practica 3/2023

Čo nám hovoria nové odporúčania pre základnú a rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelých. Kazuistiky

MUDr. Táňa Bulíková, PhD., MUDr. Vladimír Fedorák, MUDr. Branislav Koreň

Článok poskytuje súhrn hlavných odporúčaní pre základnú a rozšírenú kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelých podľa aktualizovaných Odporúčaných postupov Európskej resuscitačnej rady (ERC) z roku 2021. Pre úplnú informáciu odporúčame preštudovať originálny materiál zo stránok ERC. Súčasťou textu sú dve cenné kazuistiky z výjazdov záchrannej zdravotnej služby. Prvá kazuistika poukazuje na menšiu dopravnú nehodu osobného auta v dôsledku zastavenia obehu u vodiča a druhá kazuistika dokumentuje zastavenie obehu u mladého muža spôsobené tamponádou perikardu. Autori upozorňujú na potrebu rozpoznania zastavenia obehu a včasnej resuscitácie prvým svedkom tejto situácie s použitím AED pred príchodom profesionálnej pomoci a význam ultrazvuku v prednemocničných podmienkach (POCUS) na odhalenie a liečbu reverzibilnej príčiny zastavenia srdca. Dostupnosť ultrasonografie a vyškoleného personálu vo vozidlách záchrannej zdravotnej služby by dokázala lepšie identifikovať potenciálne zachrániteľných pacientov.

Kľúčové slová: kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia, AED, prednemocničná ultrasonografia, POCUS, perikardiocentéza

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

What the new guidelines about basic and advanced life support of adults tell us. Case studies

The article provides a summary of the main recommendation for basic and advanced cardiopulmonary resuscitation of adults according to the 2021 update European Resuscitation Council (ERC) recommended practices. For comprehensive information, we advise to read the original version from the ERC website. The text includes two valuable case studies from ambulance delivering emergency medical servis. The first case points to minor traffic accident involving a passenger car due to circulatory arrest of the driver and the second case reports circulatory arrest of young man caused by pericardial tamponade. The authors highlight the need for recognition of circulatory arrest and early resuscitation by the first witness of this situation using AED before the arrival of professional aid and the importance of outof- hospital point of care ultrasound (POCUS) to detect and treat a reversible cause of cardiac arrest. The availability of ultrasonography and trained staff on emergency medical service vehicles would better identify patients who can be potentially saved.

Keywords: cardiopulmonary resuscitation, defibrillation, automated external defibrillator (AED), out-of-hospital point of care ultrasound (POCUS), pericardiocentesis