Via practica 3/2005

Čo by mal vedieť každý lekár o atopickej dermatitíde

doc. MUDr. Tibor Danilla, PhD.

Atopická dermatitída predstavuje nielen závažný medicínsky, ale aj sociálny problém. Vysoký výskyt choroby osobitne u detí si vyžaduje včasnú diagnostiku, liečbu a realizáciu mnohých opatrení, ktoré zabraňujú rozvoju choroby. Článok prináša súhrnné poznatky o atopickej dermatitíde. Upozorňuje na mnohogénovu podstatu choroby s rôznou expresivitou jednotlivých porúch, čím je podmienená mimoriadne široká klinická variabilita choroby v rámci atopie. Uvádza zásady diagnostiky, opatrenia v životnom štýle chorých a komplexný prehľad možností ako ovplyvniť liečbou atopickú dermatitídu.

Kľúčové slová: Dermatitis atopica, etiopatogenéza, diagnostika, komplexná zdravotná starostlivosť – manažment choroby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

WHAT SHOULD EACH DOCTOR KNOW ABOUT THE ATOPIC DERMATITIS

Atopic dermatitis is a major medical as well as social problem. High incidence of the disease particulary in children requires early diagnostics, treatment and actions, which can prevent development of the disease. The article brings a complex overview of atopic dermatitis. The multigenetic basis of the disease causes broad clinical variety of the disease with variability in expression of particular symptoms. It introduces the therapeutic guidelines, lifestyle restrictions of the patients and a complex summary of therapeutic possibilities of the atopic dermatitis.

Keywords: Dermatitis Atopica, ethiopathogenesis, complex medical care – management of the disease.