Via practica 2/2009

Cirhóza pečene – stará, ale neprekonaná choroba

MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Cirhóza pečene je difúzny proces parenchýmu pečene charakterizovaný prítomnosťou fibrózy a vznikom regeneračných uzlov. Predstavuje ireverzibilné štádium chronických chorôb pečene s poruchou funkcie pečene a vznikom portálnej hypertenzie. Najčastejšími príčinami sú: chronická hepatitída C (CHC), abúzus alkoholu, chronická hepatitída B (CHB) a NASH (nealkoholová steatohepatitída). Manažment pacienta s cirhózou pečene sa primárne zameriava na prevenciu progresie choroby a liečbu komplikácií. Pacienti s dekompenzovanou cirhózou majú zvýšené riziko vzniku spontánnej baktériovej peritonitídy, krvácania z pažerákových varixov, hepatálnej encefalopatie, ascitu, hepatorenálneho syndrómu a hepatocelulárneho karcinómu. Prognóza cirhózy pečene závisí od dĺžky trvania fázy kompenzácie (t. j. prevencie vzniku komplikácií) a intenzity, frekvencie a dĺžky trvania stavu dekompenzácie. Približne 90 % pacientov s kompenzovanou cirhózou pečene prežíva 10 rokov, po dekompenzácii je medián prežívania okolo 2 rokov. Jediná kauzálna liečba dekompenzovanej cirhózy v štádiu zlyhávania je transplantácia pečene. Treba sa preto zamerať na prevenciu choroby, starostlivo sledovať včasné štádium, predĺžiť dĺžku trvania stavu kompenzácie, zlepšiť spoluprácu s pacientom a v prípade dekompenzácie choroby ho odoslať včas na hospitalizáciu. K zlepšeniu komplexnej starostlivosti ako i prognózy môže významne prispieť optimalizácia spolupráce medzi hepatológmi a praktickými lekármi.

Kľúčové slová: cirhóza pečene, krvácanie z pažerákových varixov, ascites, spontánna baktériová peritonitída, hepatálna encefalopatia, hepatorenálny syndróm, hepatocelulárny karcinóm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Liver cirrhosis – old but unbeaten disease

Cirrhosis of the liver is a diffuse process characterized by fibrosis and the conversion of normal liver architecture into structurally abnormal nodules. It represents the end stage of chronic liver damage resulting from several different causes and leading to altered hepatic function and portal hypertension. The main etiologic factors are: chronic hepatitis C (CHC), alcohol, chronic hepatitis B (CHB) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH). Management of patient with liver cirrhosis focuses primarily on prevention of disease and on treating complications. Patients with decompensated cirrhosis have a high risk of spontaneous bacterial peritonitis, variceal bleeding, hepatic encephalopathy, hepatorenal syndrome and hepatocellular carcinoma. The outcome of cirrhosis is determined by three major factors: survival time within the compensated phase, the intensity of transition from the compensated to the decompensated phase and survival while in the decompensated phase. The 10-year survival rate for compensated patients is nearly 90%, while the median survival after decompensation is about 2 years. The only causal therapy of decompensated cirrhosis is liver transplantation. The good cooperation between family physicians and hepatologists is very important for complex care and prognosis of patients with liver cirrhosis.

Keywords: liver cirrhosis, variceal bleeding, ascites, spontaneous bacterial peritonitis, hepatic encephalopathy, hepatorenal syndrome, hepatocellular carcinoma