Via practica 3/2006

Chronická tonzilitída

MUDr. Irina Šebová, CSc., MUDr. Anna Valentová, MUDr. Ján Siváček

Autori v článku referujú o problematike chronickej tonzilitídy a o súčasných indikáciách a kontraindikáciách chirurgickej liečby, t. j. tonzilektómie. Uvádzajú údaje o incidencii reumatickej horúčky v Európe a Severnej Amerike u školopovinných detí (0,5/100 000) a porovnávajú ich s výskytom v rozvojových krajinách (100 – 200/100 000). Napriek všeobecne známym odborným kritériám upozorňujú na výrazné rozdiely v incidencii tonzilektómií na 100 000 obyvateľov vo vybraných krajinách sveta podľa údajov OECD (napr. 7 x častejšie sa robí tonzilektómia v USA ako vo Veľkej Británii). V diskusii rozoberajú postavenie Waldeyerovho okruhu v imunitnom systéme a názory na fokálnu infekciu v podnebných mandliach. Na záver upozorňujú na potrebu interdisciplinárnej spolupráce pri indikácii tonzilektómie, hlavne u alergikov a imunokompromitovaných pacientov.

Kľúčové slová: chronická tonzilitída, tonzilektómia, fokálna infekcia v ORL.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC TONSILITIS

Authors refer about the chronic tonsilitis and current indications and contraindications of the surgical treatment, tonsilectomy. They mention the incidence of reumatic fever in Europe and Northern America in school children (0,5/100 000) and compare them with the incidence in third world countries (100 – 200/100 000). Despite all the commonly known scientific criteria, they remind on the contrast in incidence of tonsilectomias per 100 000 people in selected countries of the world according to the OECD records (7 x more often tonsilectomies in the USA than the UK). In the discussion they talk about the importance of the Waldeyer`s ring in the immune system and opinions about the focal infections in the tonsils. At the end they remind of the importance of the interdisciplinary cooperation in indications of tonsilectomy, mainly in allergic and imunocompromised patients.

Keywords: chronic tonsilitis, tonsilectomy, focal infection in ORL.