Via practica 11/2007

CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA – STABILNÁ ANGÍNA PEKTORIS: DNEŠNÉ MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY A LIEČBY

MUDr. Stanislav Juhás, CSc.

Chronická ischemická choroba srdca – stabilná angína pektoris (SAP) je spôsobená postupným zužovaním vencových tepien srdca aterosklerotickým procesom, čo sa prejaví ischémiou, ktorá vyvoláva typickú bolesť na hrudníku. Na jej odhalenie sa vyžívajú moderné neinvazívne a invazívne diagnostické postupy. Väčšina pacientov so SAP má dobrú prognózu pri dnešnej veľmi účinnej medikamentóznej liečbe, ktorá o tretinu znížila úmrtnosť u viacerých skupín používaných liekov. V prípade symptómov napriek plnej farmakologickej liečbe, ak je vhodný anatomický nález na koronárnych tepnách, indikujeme revaskularizáciu perkutánnou koronárnou intervenciou a aortokoronárnym bypasom.

Kľúčové slová: chronická ischemická choroba srdca, stabilná angína pektoris, diagnostické metódy, liečba, prognóza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE – STABLE ANGINA: CURRENT DIAGNOSTIC AND TREATMENT POSSIBILITIES

Chronic ischaemic heart disease – stable angina pectoris (SAP) is caused by narrowing of coronary arteries due to the process of atherosclerosis. The typical symptom of that process is ischaemia, which manifests itselves by the pain on the chest. We use modern noninvasive and invasive diagnostic methods in detecing SAP. Majority of patients with SAP have good prognosis with very effective today´s pharmacotherapy, that decreased mortality about one third in many groups of used drugs. In the case of uncontroled symptoms despite the full treatment, if coronary anatomy is suitable, percutaneous coronary intervention and coronary arterial bypass graft is indicated.

Keywords: chronic ischaemic heart disease, stable angina pectoris, diagnostic methods, treatment, prognosis.