Via practica 10/2007

CEREBROVASKULÁRNE OCHORENIA V AMBULANCII PRAKTICKÉHO LEKÁRA

doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.

Praktický lekár má nezastupiteľné miesto v starostlivosti o pacientov s hroziacim alebo prekonaným mozgovým iktom. Pre zabezpečenie adekvátnej starostlivosti je potrebné poznať základné klinické typy akútnych mozgových iktov, ich patogenézu, diagnostiku a liečbu. Zobrazovacie metódy umožňujú dôležitú diferenciálnu diagnostiku mozgových infarktov a intrakraniálnych hemorágií. Rozpoznanie a okamžitá diagnostika tranzitórnych ischemických atakov je základom prevencie recidívy mozgových infarktov. Kľúčové miesto v prevencii mozgových iktov má liečba ovplyvniteľných rizikových faktorov, najmä hypertenzie, kardiálnych ochorení, diabetu, hyperlipidémie a karotickej stenózy. Nemenej dôležitá je zmena životného štýlu, dostatok pohybu, stop fajčeniu a obmedzenie alkoholu. V práci sa rozoberajú zásady organizácie akútnej zdravotníckej starostlivosti, ale aj následnej starostlivosti a rehabilitácie postihnutých pacientov. Očakáva sa, že rozšírenie trombolytickej liečby a nové intervenčné a neuroprotektívne metódy liečby zmiernia neurologické následky a zlepšia osud pacientov po mozgových infarktoch.

Kľúčové slová: mozgový iktus, mozgový infarkt, trombolýza, rizikové faktory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CEREBROVASCULAR DISEASES IN PRACTITIONER´S OFFICE

The general practitioner role in the management of patients with threatening or completed stroke is outstanding. The knowledge of basic clinical subtypes of acute strokes, their pathogenesis, diagnosis and therapy is crucial for their adequate treatment. Imaging methods enable to differentiate ischemic and hemorrhagic strokes. Immediate recognition and diagnosis of transient ischemic attacks is the precondition for successful prevention of recurrent strokes. The key role in the prevention of strokes is the management of modifiable risk factors, such as hypertension, cardiac diseases, diabetes, hyperlipidemia and carotid stenosis. The lifestyle changes, physical exercise, cessation of smoking and restriction of alcohol intake play a very important role, too. The author analyzes the organization of acute medical services for stroke patients, as well as the methods of subsequent care and rehabilitation. It is expected that broader implementation of thrombolysis and new interventional and neuroprotective therapeutic measures will reduce neurologic sequelae and improve the prognosis of patients suffering from strokes.

Keywords: stroke, ischemic stroke, thrombolysis, risk factors.