Via practica 1/2013

Bradykardia – praktický prístup

prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.

Bradykardia je pokles srdcovej frekvencie pod normálne hodnoty. Príčinou bradykardie je poškodenie SA a/alebo AV uzla alebo ide o príčiny vonkajšie (farmakologické, reflexné, elektrolytové a iné). Symptomatológia bradykardie súvisí predovšetkým s prejavmi zníženej perfúzie mozgu – slabosť, závraty, únavnosť, krátkodobá strata vedomia. Extrémna bradykardia môže viesť k náhlej smrti. Základom diagnostiky je elektrokardiografická dokumentácia bradykardie, posúdenie reflexných vplyvov pri jej vzniku, prípadne jej detailná elektrofyziologická charakteristika (napríklad lokalizácia poruchy atrioventrikulárneho prevodu). Z terapeutického hľadiska je po vylúčení reverzibilných príčin u symptomatickej bradykardie indikovaná trvalá kardiostimulácia.

Kľúčové slová: bradykardia, choroba sínusového uzla, AV blokáda, kardiostimulácia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bradycardia – practical approach

Bradycardia is decline in heart rate below normal limits. Bradycardia can be caused by the damage of SA and/or AV node as well as by external influences (pharmacological, reflex, electrolyte and other). Symptoms of bradycardia are concerned with cerebral hypoperfusion – weakness, dizziness, tiredness and short lasting loss of consciousness. Extreme bradycardia can cause sudden death. Diagnosis of bradycardia is based on electrocardiographic documentation of bradycardia, assessment of reflex influences and sometimes detailed electrophysiological examination (e.g. localisation of impaired atrioventricular conduction). Permanent cardiac pacing is indicated after exclusion of reversible causes in patients with symptomatic bradycardia.

Keywords: bradycardia, sinus node disease, AV block, cardiac pacing