Via practica 12/2006

Bolesť a neuropatia

MUDr. Pavol Kučera, PhD.

Neuropatie nie sú zriedkavým ochorením s ktorým sa stretáva i praktický lekár. Pri znalosti príznakov neuropatie ich klinická diagnostika nie je náročná. Neuropatie sú súčasne jedným z najčastejších ochorení sprevádzaných bolesťou. Bolesť u neuropatií je z patogenetického pohľadu neuropatická a z hľadiska trvania zväčša chronická. Na základe súčasných poznatkov možno usudzovať, že jej včasná a adekvátna liečba ovplyvní patogenetické mechanizmy jej fixácie a potenciovania. V liečbe neuropatickej bolesti by mali byť preferované lieky zo skupiny antidepresív, antiepileptík a opiátov.

Kľúčové slová: neuropatia, neuropatická bolesť, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN AND NEUROPATHY

Neuropathies are not rare disorders and sometimes are encountered by general practitioners, too. Knowledge of neuropathic symptoms makes clinical diagnosis easy. Neuropathies are at the same time on of the most frequent disorders associated with pain. Pain in neuropathies is pathogenetically neuropathic; in term of duration is mostly chronic. On the basis of current knowledge we can assume that early and adequate treatment of neuropathic pain can influence the pathogenetical mechanisms of its fixation and potentiation. In treatment of neuropathic pain antidepressants, antiepileptics and opiates should be preferred.

Keywords: neuropathy, neuropathic pain, treatment.