Via practica 1/2014

Bezpečnosť liečby statínmi

prof. MUDr. RNDr. Rudolf Pullmann, PhD.

Pacienti užívajúci statíny majú pomerne veľké reziduálne riziko nepriaznivých účinkov. Jedným z možných vysvetlení tohto javu je veľká heterogenita odpovede na ich podanie v bežnej populácii. Statínová myopatia, ktorá sa prejavuje ako myalgia, myozitída a ako najťažší prejav rabdomyolýza, je najčastejší nepriaznivý klinický prejav statínov. Jej prevencia, respektíve liečba, je v znížení dávkovania, vo vyhýbaní sa neužitočnej polyfarmakoterapie, vo vyhýbaní sa súčasnej liečbe liekmi, ktoré majú identickú metabolickú cestu odbúravania. Jediným účinným prostriedkom je ukončenie liečby tam, kde je prítomná závažnejšia klinická symptomatológia i hepatálna či iná (ktorá je však veľmi zriedkavá). Klinicky významné lieky, ktoré interferujú s liečbou statínmi, sú fibráty, kalciové antagonisty, makrolidové antibiotiká, azolové antimykotiká, ale i grapefruitová šťava. Úplne nedávno US FDA vydala varovanie, že statíny môžu zvyšovať riziko diabetu a môžu zhoršovať glykemickú kontrolu u diabetikov, ale zatiaľ statínmi možno pokračovať u týchto pacientov v liečbe, ak sa starostlivo zváži riziko/benefit ich dlhodobého podávania.

Kľúčové slová: statíny, nepriaznivé účinky, bezpečná liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Safety treatment with statins

A large amount of residual risk remains in patients treated with statins. One possible explanation of that adverse effects may be the heterogeneity of statin responsiveness within the human population. Statin myopathy manifested as myalgia, myositis and rhabdomyolysis is most frequent clinical adverse effect. The prevention involves the reduction of statin dose, avoiding polytherapy with drugs involved in the same metabolic pathway. Currently only effective treatment is discontinuation of statin use in patients affected by clinical sympthomatology. Clinicaly important drug that interact with statins are fibrates, calcium antagonists, macrolide antibiotics, azole antifugal drugs, grapefruit juice. Statins now cary a US FDA warning that they may increase the risk of diabetes mellitus and may worsen glycemic control, but until further studies are done, statins should continue to be used on a careful assessment of risk and benefit!

Keywords: statins, adverse effects, safety treatment.