Via practica 3-4/2014

Bakteriálne imunomodulátory vo svetle nových poznatkov

doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Nové poznatky z oblasti neadaptívnej aj adaptívnej imunity umožnili nové pohľady na imunomodulátory pochádzajúce z baktérií. Tieto prípravky, pôvodne vyvíjané empiricky paralelne s klasickými antiinfekčnými vakcínami, sa v súčasnosti opierajú o teóriou aj praxou overené mechanizmy účinku. Ostatných 10 rokov sa realizoval celý rad experimentálnych prác, ale aj dvojito slepých, randomizovaných, kontrolovaných klinických štúdií, ktoré jednoznačne potvrdili ich účinnosť. Napriek uvedenému im mnohí kolegovia nedôverujú, či už z dôvodu, že neveria ich účinku, alebo sa boja nežiaducich účinkov. V predkladanom článku sa snažíme tieto pochybnosti vyvrátiť a predstaviť ich najvhodnejšie indikácie v svetle medicíny založenej na dôkazoch.

Kľúčové slová: recidivujúce infekcie, bakteriálne imunomodulátory, receptory rozoznávajúce vzory mikroorganizmov, molekulové vzory mikroorganizmov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bacterial immune-modulators from a new perspective

New knowledge from the field of innate and adaptive immunity provides new perspective for immune-modulators of bacterial origin. These preparations, historically developed empirically parallel with classical anti-infective vaccines, are nowadays coming from mechanisms proven both theoretically and in practice. In the past 10 years many experimental studies, but also randomized, double blind controlled studies were published, which confirmed their efficacy and safety. Despite stated many colleagues do not trust them − both from the view of efficacy and side effects. In submitted article we want to confute these doubts and to present most appropriate indications in the meaning of evidence based medicine.

Keywords: recurrent infections, bacterial immune-modulators, pattern recognition receptors, microbe-associated molecular patterns.